dijous, 21 de juny de 2018
Pl. de l'Ajuntament, 1, Coll de Nargó - 25793
Telèfon: 973-383048 Fax:

Novetats

08/11/2016

Edicte - Anunci de notificació


BOE - Dimarts 8 de novembre de 2016

L'Alcalde de Coll de Nargó, fa saber:

De conformitat amb l'artícle 72 del Reglament de Població i Demarcació de les Entitats Locals, RD 1690/1986, d'11 de Juny (BOE nº 194, de 15 de agosto de 1986), l'Ajuntament donarà de baixa d'ofici, per inscripció indeguda, a aquells qui figurin empadronats incumplint els requisits establerts a l'artícle 54 del dit Reglament, una vegada comprobada aquesta circumstància en el corresponent expedient en el que es donarà audiència a l'interesat.

Vistos els artícles 59, 60 i 61 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de RJAP i PAC, i als efectes de notificació, es fa pública mitjançant la seva publicació al Taulell d'Anuncis de l'Ajuntament i a la WEB municipal la relació d'habitants als que habent-ho intentat no s'ha pogut practicar la notificació del Decret d'Alcaldía 68/2016, de data vint-i-cinc d'Octubre de dos mil setze, sobre declaració de baixa d'ofici per inscripció indeguda, en el Padró Municipal d'Habitants, a fi que en el termini de quinze (15) dies, comptats desde el següent a la seva publicació, els interessats puguin comparèixer i, en el seu cas, formular les al·legacions i justificacions que estimin oportunes o interposar els recursos procedents a les dependències de l'Ajuntament de Coll de Nargó.

Expedient 1: Document Identitat: 41942020
Expedient 2: Document Identitat: Y02412302F


Informació addicional


Cercador

Ajuntament
Totes les administracions

Destacats

Mapa Web