dissabte, 21 de juliol de 2018
Pl. de l'Ajuntament, 1, Coll de Nargó - 25793
Telèfon: 973-383048 Fax:

Novetats

02/08/2017

Decret Núm. 64/2017


Absència de l'alcalde i nomenament de la tinent d'alcalde com a alcaldessa accidental.

Atès que per motius personals tinc previst absentar-me del municipi durant el període comprès entre el 2 i 13 d'agost de 2017, ambdós inclosos.

Atès que per decret d'alcaldia núm 36/2015 es van nomenar tinents d'Alcalde als quals d'acord amb l'art. 47 del R.O.F. els hi correspon substituir a l'alcalde en la totalitat de les seves funcions i per l'ordre del seu nomenament en els casos d'absència, malaltia o impediment.

Atès que l'article 47.2 del R.O.F. disposa que és necessària una delegació expressa perquè el Tinent d'Alcalde a qui correspongui pugui assumir les funcions de l'Alcalde en els casos legalment previstos.

De conformitat amb allò que disposen els articles 47.2 en relació als múmeros 1 i 2 de l'article 44 i l'article 44.4 del Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre pel qual s'aprova el Reglament d'Organització Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF); fent ús de les atribucions que tinc conferides,

HE RESOLT

Primer: DELEGAR totes les atribucions que tinc conferides en relació amb el meu càrrec d'Alcalde President de l'Ajuntament de Coll de Nargó, en el primer Tinent d'Alcalde Senyora MARIA ROSA VIDAL MIRÓ, durant el període comprès entre els dies 2 d'agost i 13 d'agost de 2017, ambdós inclosos.

Segon: DISPOSAR que la present delegació d'atribucions tindrà efectes des del dia 2 d'agost de 2017.

Tercer: PUBLICAR aquest acord al BOP.

Quart: DONAR COMPTE de la present delegació d'atribucions al Ple de la corporació en la primera sessió que celebri.

Coll de Nargó, a 2 d'agost de 2017.

 

A l'enllaç de sota podeu trobar el document signat, així com penjat a l'ajuntament per a coneixènça de tots.


Informació addicional


Cercador

Ajuntament
Totes les administracions

Destacats

Mapa Web