diumenge, 24 de gener de 2021
Pl. de l'Ajuntament, 1, Coll de Nargó - 25793
Telèfon: 973-383048 Fax:

Comunicats

13/03/2020

Instruccions-Mesures preventives


 Instrucció 1/2020, de 12 de març, sobre mesures preventives, de protecció i organitzatives daplicació als centres i serveis del Servei dEducació de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2

En el context de les decisions adoptades pels òrgans de govern del Pla d'actuació del PROCICAT per a emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, activat en fase d'Emergència 1 i dacord amb la Resolució SLT/719/2020, de 12 de març, per la qual sadopten mesures addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2, en la que sestableix el tancament de tots els centres i serveis del Servei dEducació de Catalunya, en qualsevol dels ensenyaments que lintegren dacord amb larticle 51 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, deducació, i amb independència de la titularitat pública o privada del centre o servei i el seu sistema de finançament, sadopten mesures organitzatives en aplicació de la Resolució.

Aquest Instrucció, sadequa a levolució de lepidèmia i satendran, en qualsevol cas, a les instruccions i directrius de les autoritats sanitàries i de levolució del pla demergències PROCICAT, per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc.

Aquesta Instrucció semet com a complementària a la Instrucció 2/2020, d11 de març, de la Secretaria dAdministració i Funció Pública, sobre mesures preventives, de protecció i organitzatives daplicació al personal al servei de lAdministració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2.

A lempara de les competències que té atribuïdes la Secretaria General del Departament dEducació, aprovo aquesta Instrucció.

1. Àmbit daplicació

Aquesta instrucció és aplicable al personal docent, personal datenció educativa, personal dadministració i serveis, personal tècnic i al personal laboral subjecte al VIè Conveni col·lectiu únic que presta serveis al departament dEducació i als seus organismes autònoms, consorcis, fundacions i entitats de dret públic.

Igualment, es recomana que les mesures que conté aquesta Instrucció siguin adoptades a tots els centres i serveis del Servei dEducació de Catalunya de titularitat municipal o privada.

2. Mesures organitzatives

2.1 Tancament de tots els centres i serveis educatius del Servei dEducació de Catalunya

Sestableix el tancament de tots els centres i serveis educatius del Servei dEducació de Catalunya, en qualsevol dels ensenyaments que lintegren dacord amb larticle 51 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, deducació, i amb independència de la titularitat pública o privada del centre o servei i el seu sistema de finançament.

Igualment, se suspenen els serveis de transport i de menjador escolar. 2/3

Excepcionalment, els centres deducació especial podran romandre oberts quan així ho recomani ladministració competent, juntament amb el departament competent en matèria de salut degut a les atencions especials que lalumnat daquests centres requereix. En aquest cas, cada centre adoptarà les mesures organitzatives necessàries per garantir la viabilitat del servei.

2.2 Disponibilitat del personal que presta serveis en centres i serveis educatius

El personal que hi presta serveis no assistirà als centres i serveis educatius mentre es trobi en vigor aquesta mesura excepcional.

Aquest personal ha de romandre disponible dins la seva jornada laboral habitual.

Els equips directius dels centres i serveis educatius han de tenir oberts canals de comunicació amb els serveis del Departament dEducació, el personal i les famílies dels centres, evitant aquells de tipus presencial.

2.3 Formació

Se suspenen els cursos, jornades, congressos, seminaris, simposis i altres activitats de formació de caràcter presencial, així com altres actes i presentacions.

Com alternativa a la formació presencial, es valorarà la possibilitat de realitzar aquesta utilitzant lús de les tecnologies digitals. El personal sabstindrà dassistir a qualsevol de les activitats formatives esmentades al paràgraf anterior organitzades per altres institucions, dins o fora de Catalunya.

El Departament dEducació en aquest context excepcional posa a disposició del professorat un paquet de mesures extraordinàries orientades a proporcionar recursos metodològics i de formació mitjançant lús de les tecnologies digitals.

2.4 Procediment de preinscripció escolar

En relació amb el procediment de preinscripció escolar sestabliran els mecanismes necessaris per facilitar el lliurament de la documentació per als casos en què no es pugui fer aquest tràmit telemàticament.

2.5 Realització de proves diverses als centres

Se suspenen totes les proves que shan de realitzar en els centres educatius, incloses les dobtenció de títols i daccés a altres ensenyaments.

2.6 Estades a les empreses de lalumnat densenyaments professionalitzadors

Se suspenen les estades a les empreses de lalumnat que realitza Formació en Centres de Treball. El departament dEducació establirà les mesures que corresponguin per aquells estudiants que no puguin posposar i finalitzar lestada completament abans de la junta davaluació de final del curs.

Se suspenen les estades a les empreses de lalumnat que realitza Formació en Centres de Treball. El departament dEducació establirà les mesures que corresponguin per aquells estudiants que no puguin posposar i finalitzar lestada completament abans de la junta davaluació de final del curs. 3/3

 

Les estades en empreses en modalitat de Formació Professional Dual queden subjectes a les instruccions que determinin les empreses on es realitzen aquestes estades o lautoritat laboral competent.

2.7 Atenció al públic en dependències administratives del Departament dEducació

En els serveis datenció al públic es prioritzarà latenció no presencial.

En els serveis datenció al públic presencials saplicaran les mesures preventives establertes per les autoritats sanitàries. Sevitarà concentrar un nombre elevat de persones en sales de dimensions reduïdes, controlant o regulant-ne laccés.

3. Vigència

Aquesta Instrucció entra en vigor el mateix dia de la seva signatura i té vigència indefinida fins a la seva derogació, revisió o modificació en funció de levolució de la situació epidemiològica i dacord amb les instruccions o directrius de lautoritat sanitària i de funció pública.

Queda sense efecte qualsevol instrucció o ordre de servei que soposi o contradigui el que estableix aquesta Instrucció.

Signat:

Nuria Cuenca LeónInformació addicional :


Cercador

Ajuntament
Totes les administracions

Destacats

Mapa Web