dimarts, 28 de gener de 2020
Pl. de l'Ajuntament, 1, Coll de Nargó - 25793
Telèfon: 973-383048 Fax:

Edictes

03/12/2019

EDICTE 03-12-2019 Modificació puntual POUM


MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM.: 04 DEL POUM DE COLL DE NARGÓ:
Després de l'entrada en vigor del Pla dOrdenació Urbanística Municipal de Coll de Nargó, aprovat
definitivament en data 9 de Desembre de 2010 i publicat, a efectes dexecutivitat, en data 25 de Febrer
de 2011 al DOGC núm.: 5826, la gestió diària ha permès als serveis municipals detectar algunes
disfuncions, lògiques en un document tan complex (incoherències o canvis que cal fer per a solucionar
algun problema que s'ha plantejat amb posterioritat).
Modificació del perímetre de Sòl Urbà a lextrem oest del Carrer Xavier Marot de Coll de Nargó

Informació addicional

26/09/2019

EDICTE (26 SETEMBRE 2019)


EDICTE

D'ACORD AMB LA CONVOCATÒRIA D'ELECCIONS A LES CORTS GENERALS, SEGONS REAL DECRET DE 551/2019, DE 24 DE SETEMBRE, ES FA SABER QUE LA CONSULTA DE LES LLISTES ÉS DEL 30 DE SETEMBRE AL 7 D'OCTUBRE AMBDÓS INCLOSOS PERQUÈ TOTHOM INTERESSAT LES PUGUI CONSULTAR.

les llistes electorals s¡exposen al públic perquè les persones interessades les consultin. En virtut del que estableix l'article 41 de la Llei orgànica del règim electoral general, es prohibeix la informació particularitzada sobre les dades personals contingudes en el cens electoral i no se'n permet la recopilació de dades per qualsevol mitjà, ja sigui manual, fotogràfic, informàtic o de qualsevol altra naturalesa, sota les responsabilitats procedents legalment

 

Coll de Nargó, 26 DE SETEMBRE DE 2019

 

L'Alcalde

 

Informació addicional

03/04/2019

Edicte (28 març 2019)


Se sotmet a informació pública per termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest anunci, al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, al Diari El Punt Avui, i a la pàgina Web de l'Ajuntament de Coll de Nargó, el següent projecte d'actuació en sòl no urbanitzable:

PROJECTE BÀSIC I D'ACTUACIÓ ESPECÍFICA EN SÒL NO URBANITZABLE DE REHABILITACIÓ DE LA BORDA PLAN DE BRUCS PER A USOS D'EQUIPAMENT I TURISME RURAL.

El que es fa públic de conformitat amb els articles 49 al 56 del Decret 64/2014, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística

Coll de Nargó, a 28 de març de 2019.

L'Alcalde.

Informació addicional

08/03/2019

EDICTE (8 març 2019)


D'ACORD AMB LA CONVOCATÒRIA D'ELECCIONS A LES CORTS GENERALS, SEGONS REAL DECRET NÚM. 12/2019, DE 4 DE MARÇ, ES FA SABER QUE LA CONSULTA DE LES LLISTES ÉS DEL 11 AL 18 DE MARÇ AMBDÓS INCLOSOS PERQUÈ TOTHOM INTERESSAT LES PUGUI CONSULTAR.
"Les llistes electorals s'exposen al públic perquè les persones interessades les consultin. En virtut del que estableix l'article 41 de la Llei orgànica del règim electoral general, es prohibeix la informació particularitzada sobre les dades personals contingudes en el cens electoral i no se'n permet la recopilació de dades per qualsevol mitjà, ja sigui manual, fotogràfic, informàtic o de qualsevol altra naturalesa, sota les responsabilitats procedents legalment".

Coll de Nargó, 8 DE MARÇ DE 2019

L'Alcalde

Informació addicional

07/03/2019

BAN (7 març 2019)


Martí Riera Rovira, Alcalde de lAjuntament de COLL DE NARGÓ

FAIG SABER:

1r. Que l'actual Jutge de Pau i substitut d'aquest, finalitzen el seu mandat, per transcurs del període de quatre anys per al qual foren nomenats per la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia.

2n. Que el Jutge de Pau i el substitut d'aquest, seran elegits per l'Ajuntament Ple, les sol·licituds hauran de presentar-se a les oficines municipals de l'Ajuntament de Coll de Nargó.

3er. Que podran ser nomenats Jutge de Pau i substitut qui, encara no ser llicenciat en dret, sigui espanyol, major d'edat, no estar impedit física o psíquicament per la funció judicial, no estigui condemnat per delicte dolorós, i estigui en ple exercici dels seus drets civils.

Amb aquesta finalitat s'obre un període de QUINZE dies perquè les persones que estiguin interessades ho sol·licitin per escrit davant d'aquesta Alcaldia.

En el supòsit de no presentar-se cap sol·licitant, l'Ajuntament Ple elegirà lliurement. (Article 6 del Reglament 3/1995, de 7 de juny).

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

Coll de Nargó, a sis de març de 2019.

L'Alcalde,

 

Martí Riera i Rovira.

(a l'enllaç de sota podeu trobar còpia signada i segellada)

Informació addicional

18/01/2019

Anunci d'informació Publica (15 gener 2019)


Per tal que s'hi puguin presentar al·legacions, se sotmet a informació pública l'expedient les dades del qual es citen seguidament:
-Expedient: MP 2 i 3 POUM DE COLL DE NARGÓ. (Document MP2 i Document MP3)
-Normativa: Art. 85.4 del Text refós de la Llei d'Urbanisme (per remissió de lart. 96 TRLU); i lart. 8.5.a) del TRLU i lart. 23 del Reglament de la Llei d'Urbanisme
-Aprovació inicial: Ple del 7 de desembre de 2018.
-Durada de la informació pública: 1 mes, a comptar de la darrera publicació de lanunci al Butlletí Oficial de la Provincia de Lleida, o bé al Diari El Punt Avui.
-Consulta de documents: Secretaria de l'Ajuntament i plana web de l'Ajuntament de Coll de Nargó, (collnargo.ddl.net).

Coll de Nargó, 15 de gener de 2019
L'Alcalde

Informació addicional

28/11/2018

Edicte (28 novembre 2018)


Mitjançant Decret de l'Alcaldia núm. 89/2018, de 26 de novembre de 2018, ha estat aprovada la baixa del padró d'habitants de Coll de Nargó, per no renovació de l'empadronament, segons la Llei reguladora de les bases del règim local, el Reglament de població i demarcació territorial, la resolució del 1 de desembre de 2003 i la resolució de 28 d'abril de 2005 (BOE 30/5/05), de les següents persones:

Joaquin Ochoa Lencina
Abilio Fonseca Ferreira

Tanmateix, es fa públic l'inici d'un termini d'audiència de 15 dies, a comptar a partir de la publicació d'aquest edicte al BOE, per tal que els afectats es personin a la secretaria de l'Ajuntament de Coll de Nargó i manifestin si estan d'acord o no amb aquesta baixa, i, en cas que no hi estiguin d'acord, poden al·legar i presentar els documents i justificacions que estimin pertinents a lobjecte d'acreditar la residència en aquest Municipi.
En cas contrari, i previ informe favorable del Consell d'Empadronament, es procedirà a fer efectiva la baixa del Padró Municipal a les persones abans relacionades.


Coll de Nargó, 28 de novembre de 2018

L'Alcalde

Informació addicional

Cercador

Ajuntament
Totes les administracions

Destacats

Mapa Web