divendres, 23 de abril de 2021
Pl. de l'Ajuntament, 1, Coll de Nargó - 25793
Telèfon: 973-383048 Fax:

Edictes

21/04/2021

EDICTE (6 - anunci art. 48 21-04-2021)


EDICTE

Se sotmet a informació pública per termini dun mes, a comptar de lendemà de la publicació daquest anunci, al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, al Diari El Punt Avui, i a la pàgina Web de lAjuntament de Coll de Nargó, el següent projecte dactuació específica en sòl no urbanitzable:

 

PROJECTE BÀSIC I DACTUACIÓ ESPECÍFICA EN SÒL NO URBANITZABLE PER LA REALITZACIO DUNA NOVA LINIA AERIA DE BAIXA TENSIÓ A 400 V PER A NOU SUBMINISTRAMENT DE 10,39 KV, AL POL.1 PARCEL.79 DEL TM. DE COLL DE NARGÓ.

 

El que es fa públic de conformitat amb els articles 49 al 56 del Decret 64/2014, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística

Coll de Nargó, a la data de la signatura electrònica.

 

LAlcalde.

Signat: Marti Riera Rovira

 

Informació addicional

20/01/2021

EDICTE (19 GENER 2021)


 

EDICTE

Es comunica a la població que del Departament dAgricultura, Ramaderia i Pesca i Alimentació sha iniciat un procediment dactuació per a la identificació i captura de dos grups de cabres domèstiques ensalvatgides i que ens consta de que nhi ha que no es pot identificar el propietari.

Per tant, sobre un període dinformació pública dun mes per a comunicar a la població la presencia daquests animals i informar-la que si no hi ha cap persona que en reclami la propietat els animals seran capturats i morts.

En el cas que shagi reclamat la propietat, els agents Rurals i Serveis Veterinaris oficials del DARP es posaran en contacte amb el propietari per instar-lo a recollir els animals o autoritzar la seva captura amb armes de foc.

Coll de Nargó, 19 de gener de 2021

LAlcalde

Informació addicional

28/12/2020

ELECCIONS 14 DE FEBRER 2021


Consulta llistes cens electoral per les eleccions al Parlament de Catalunta del 14 de febrer del 2021.  

Informació addicional

14/09/2020

Edicte Candidats a Jurats 14-9-2020


EDICTE

DACORD AMB EL QUE DISPOSA LA LLEI ORGÁNICA 5/95 DE 22 DE MAIG DEL TRIBUNAL DE JURAT, SEXPOSA AL PÚBLIC LA RELACIÓ DE PERSONES QUE ENTRARAN EN EL SORTEIG PER FORMAR PART DE CANDIDATS A JURATS DE LA PROVINCIA DE LLEIDA.

AQUESTES LLISTES ESTARAN EXPOSADES AL PÚBLIC A LES OFICINES DE LAJUNTAMENT DEL DIA 15 AL 24 DE SETEMBRE DE 2020, AMBDÓS INCLOSOS, ALS EFECTES DE CONSULTA, COMPROVACIÓ I, EN TOT CAS DALEGACIONS.

 

Coll de Nargó, 12 de setembre de 2020

Informació addicional

25/03/2020

ADHESIÓ AL “MANIFEST DELS ENS LOCALS DAVANT LA CRISIDELCORONAVIRUS” (25 de març 2020)


Atesa la situació creada per la pandèmia del Covid-19, lAssociació Catalana de Municipis i Comarques(ACM), lAssociació de Micropobles de Catalunya i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) han acordat un manifest conjunt per exposar la posició i les demandes del món local català davant lactual moment de dificultat, al qual manifest demanen ladhesió dels ens locals del nostre país.
Ateses les atribucions de representació de lajuntament que corresponen a lalcaldia, en virtut de larticle 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 dabril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i de larticle 53.1 del text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 dabril,

HE RESOLT:

PRIMER.- Manifestar el suport i ladhesió de lajuntament de Coll de Nargó al MANIFEST DELS ENS LOCALS DAVANT LA CRISI DEL CORONAVIRUS, que es transcriu a continuació:


Els ens locals de Catalunya, les alcaldesses i alcaldes, les regidores i regidors, davant la crisi generada pel contagi del COVID-19, volem adreçar el present manifest a la ciutadania, i també a la resta  dadministracions, amb el convenciment que hem dunir esforços per superar lactual situació.
Catalunya està vivint una situació excepcional. Dia rere dia comprovem les conseqüències de la pandèmia del COVID-19 en les nostres vides, i labast estructural que aquesta té i tindrà en el present i futur de la nostra societat. Estem davant dun moment transcendent de la nostra història, i hem destar-hi a lalçada des de la responsabilitat col·lectiva i individual. Per aquest motiu, hem de començar insistint a la ciutadania que compleixi amb les indicacions que les autoritats sanitàries i, en general, les institucions estem dictant per a la prevenció i eradicació del COVID-19.
La nostra principal prioritat ha de ser tallar de manera efectiva la cadena de transmissió del virus. Per aconseguir-ho, cal un confinament estricte. Cal que tothom es quedi a casa seva amb lexcepció només daquelles persones que treballen en serveis establerts com a essencials. Només amb aquest confinament efectiu, amb la col·laboració i solidaritat de tothom, podrem frenar la propagació  daquesta pandèmia.
Des del món local, demanem a les administracions supramunicipals que les mesures que sestan prenent a curt termini tinguin com a eix central i com a prioritat la salut de les persones, en especial les més vulnerables al virus, i ladequació de les infraestructures sanitàries per tal que el personal dels centres hospitalaris puguin desenvolupar la seva tasca amb garanties.
És evident que és el moment destar més que mai al servei de la ciutadania. Per una banda, al costat de les persones que abans de la crisi del COVID-19 ja eren vulnerables i que rebien lajut de les administracions en tots els àmbits. En aquest sentit, shan de reforçar aquestes línies dactuació i, alhora, habilitar mitjans de pagament no presencials dels ajuts per evitar lexposició de la ciutadania i dels
professionals de làmbit social al contagi.
Per altra banda, també hem destar al costat de totes aquelles  persones que, com a conseqüència daquesta crisi, es quedaran sense feina. Per aquest motiu, sha de dotar de recursos i ajuts per emparar a les famílies que ho necessiten. Només des duna visió sensible amb les persones i els col·lectius més vulnerables podrem garantir una sortida real daquest context de crisi.
Paral·lelament, i en làmbit econòmic, cal legislar per crear les condicions idònies per a què els autònoms, les petites i mitjanes empreses i, en general, el teixit productiu del nostre país pugui tenir un horitzó de recuperació ràpida amb els menors costos possibles per tornar a la normalitat quan abans millor. No podem permetre que algunes empreses i comerços no tornin a obrir. Des de les  administracions competents, cal ser contundents per enfortir la reactivació econòmica del nostre teixit empresarial.
Els ens locals som ladministració més propera a la ciutadania, la primera porta daccés a les demandes i a les necessitats dels veïns i veïnes, i els qui administrem i executem la majoria de les decisions preses per altres administracions. En aquests moments, més que mai, cal una millor coordinació, des de la complicitat i lleialtat institucionals. És en aquest sentit que necessitem disposar dinstruments efectius per a donar resposta a la globalitat de les situacions que està generant aquesta crisi.
Per aquest motiu, i en benefici dels veïns i veïnes dels pobles i ciutats de Catalunya, des del món local reclamem poder mobilitzar el superàvit disponible del 2019 sense limitacions, així com flexibilitzar les directrius de la regla de la despesa i lestabilitat pressupostària; anul·lar totes les mesures que encara queden de la LRSAL que limiten lautonomia local; garantir les aportacions previstes de les administracions supramunicipals per a lany 2020 i poder-les ampliar per les noves necessitats que generarà la crisi; contractar persones sense les actuals limitacions, especialment per a donar resposta als nous usuaris de serveis socials que tenim ja avui; redefinir els programes destinats a actuacions municipals o els nous programes de finançament europeu del període 2021-2027.
És a dir, cal que la normativa que ens afecta als ens locals ens  empoderi, de manera que puguem tenir al nostre abast les eines i la capacitat dadaptació necessària per a les exigències que haurem de fer front en els propers mesos i anys com a conseqüència de la paràlisi del COVID-19.
De fet, la crisi del coronavirus és i serà el repte més gran que hem tingut en molts anys. Ens posa a prova com a persones, però posa especialment a prova el nostre esperit comunitari. La ciutadania dels pobles, els municipis i les ciutats de Catalunya hem dactuar conjuntament per a poder superar aquest repte. Estem convençuts que
ens en sortirem i, per això, mirant lhoritzó i entenent aquesta crisi també com una oportunitat per a fer una societat més justa, pròspera i cohesionada, volem fer una crida a les institucions supramunicipals: aquest futur lhem de construir des de la coresponsabilitat real i efectiva.
Els governs locals no som només uns receptors i executors de les polítiques europees, estatals o nacionals. Volem ser escoltats, compartir els reptes i prendre decisions des del diàleg i lacord. El ens locals podem i volem ser coresponsables de les decisions estructurals que shan de prendre per a redreçar lactual situació i afrontar el futur. La nostra proximitat amb la ciutadania, també en aquesta situació que estem patint i vivint actualment, ens fa tenir una especial coneixement i sensibilitat sobre quines són les necessitats, els neguits i les aspiracions de les nostres comunitats locals. Volem participar de la construcció daquest nou futur.
Finalment, volem mostrar el nostre suport i el nostre condol més sentit a les persones i famílies que han perdut els seus éssers estimats; i el nostre ànim als qui shan contagiat pel COVID-19 i sestan a casa o als hospitals.
Al mateix temps, volem agrair sincerament a totes les persones que treballen en serveis essencials per a garantir que donem resposta com a societat en moments difícils, especialment a totes i tots els professionals sanitaris i als equips demergència que, de manera exemplar, treballen dia i nit, incansablement, per revertir aquesta
situació. Lesperit de tota aquesta gent és el que ha de conduir a mirar al futur amb esperança. Ens en sortirem!


SEGON.- Donar compte daquesta resolució al Ple de la corporació en la propera sessió que sen celebri.

TERCER.- Publicar aquesta resolució al tauler dedictes de lAjuntament i a la web municipal.

QUART.- Notificar aquest resolució a les entitats municipalistes que han subscrit el manifest, al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de lEstat.


Així ho mana i signa lalcalde.

Coll de Nargó, 23 de març de 2020


12/03/2020

Edicte Coronavirus (12/03/2020)


DECRET DE L'ALCALDIA

PEL QUAL ES DICTEN MESURES DE CONTENCIÓ DAVANT LA SITUACIÓ DEL CORONAVIRUS.

 Atès la situació provocada pel coronavirus, i tenint present les indicacions donades des dels diversos departaments de la Generalitat de Catalunya i de lEstat, lAjuntament de Coll de Nargó pren tot un seguit de mesures que seran daplicació a partir de demà mateix, divendres 13 de març de 2020.

En conseqüència,

RESOLC :

Primer:  Aprovar les mesures preventives següents:

.-Seguin les instruccions de la generalitat de Catalunya, atès que els actes i espais on aquests ses celebren no es poden ocupar amb més de 1/3 del aforament considerat, es suspenen les activitats de Pilates, Ioga, Gimnàstica i qualsevol aglomeració de persones en qualsevol nombre que no sigui del tot imprescindible.

.-Sectorialment, Educació tancarà les escoles a partir davui, Esports suspèn tota la activitat esportiva fora dàmbit nacional que es celebrarà a porta tancada, Benestar tancarà els casals de Jubilats, llars de gent gran, centres cívics i demès instal·lacions de concurrència de persones en factor de risc.

.-Es tanquen fins a nou avís els equipaments següents:  Escola pública, Casal de Jubilats.  Poliesportiu. Camp Municipal de Futbol. Sala polivalent. També es restringiran en funció dels esdeveniments a visita única i per entrada, els museus del poble.

.- Instar als habitants a seguir les normes de higiene i precaució dictades pel departament de salut que trobareu a la pàgina del ajuntament i altres notificacions públiques.

.-També estaran publicades les instruccions de caràcter general que instrueix Protecció Civil en passar el PROCICAT a situació dAlerta Emergència-1

.-Pel que fa a treballadors públics, en virtut de la instrucció 2/2020de 11 de març daplicació al personal al servei de la administració en referència al punt 3.4 datenció al públic, lajuntament de Coll de Nargó prioritzarà la atenció telefònica i digital en els serveis datenció al públic alhora que es prohibeix al personal municipal lassistència a cursos, jornades o congressos fora de làmbit municipal.

Per aquest motiu, les persones que desitgin realitzar consultes a qualsevol servei de lajuntament ho haurà de fer mitjançant el telèfon 973383048 de 9 a 14 hores o a la pàgina web del ajuntament per tramesa genèrica electrònica.

La atenció presencial es limitarà als casos que es considerin de caràcter urgent i saplicaran les mesures preventives establertes per les autoritats sanitàries.

 

Segon:  Comunicar a tota la població aquestes mesures amb especial cura de les entitats de làmbit educatiu, social, cultural i esportiu.

 

A Coll de Nargó el 12 de març de 2020

LAlcalde

Martí  Riera i Rovira

Informació addicional

03/12/2019

EDICTE 03-12-2019 Modificació puntual POUM


MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM.: 04 DEL POUM DE COLL DE NARGÓ:
Després de l'entrada en vigor del Pla dOrdenació Urbanística Municipal de Coll de Nargó, aprovat
definitivament en data 9 de Desembre de 2010 i publicat, a efectes dexecutivitat, en data 25 de Febrer
de 2011 al DOGC núm.: 5826, la gestió diària ha permès als serveis municipals detectar algunes
disfuncions, lògiques en un document tan complex (incoherències o canvis que cal fer per a solucionar
algun problema que s'ha plantejat amb posterioritat).
Modificació del perímetre de Sòl Urbà a lextrem oest del Carrer Xavier Marot de Coll de Nargó

Informació addicional

26/09/2019

EDICTE (26 SETEMBRE 2019)


EDICTE

D'ACORD AMB LA CONVOCATÒRIA D'ELECCIONS A LES CORTS GENERALS, SEGONS REAL DECRET DE 551/2019, DE 24 DE SETEMBRE, ES FA SABER QUE LA CONSULTA DE LES LLISTES ÉS DEL 30 DE SETEMBRE AL 7 D'OCTUBRE AMBDÓS INCLOSOS PERQUÈ TOTHOM INTERESSAT LES PUGUI CONSULTAR.

les llistes electorals s¡exposen al públic perquè les persones interessades les consultin. En virtut del que estableix l'article 41 de la Llei orgànica del règim electoral general, es prohibeix la informació particularitzada sobre les dades personals contingudes en el cens electoral i no se'n permet la recopilació de dades per qualsevol mitjà, ja sigui manual, fotogràfic, informàtic o de qualsevol altra naturalesa, sota les responsabilitats procedents legalment

 

Coll de Nargó, 26 DE SETEMBRE DE 2019

 

L'Alcalde

 

Informació addicional

03/04/2019

Edicte (28 març 2019)


Se sotmet a informació pública per termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest anunci, al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, al Diari El Punt Avui, i a la pàgina Web de l'Ajuntament de Coll de Nargó, el següent projecte d'actuació en sòl no urbanitzable:

PROJECTE BÀSIC I D'ACTUACIÓ ESPECÍFICA EN SÒL NO URBANITZABLE DE REHABILITACIÓ DE LA BORDA PLAN DE BRUCS PER A USOS D'EQUIPAMENT I TURISME RURAL.

El que es fa públic de conformitat amb els articles 49 al 56 del Decret 64/2014, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística

Coll de Nargó, a 28 de març de 2019.

L'Alcalde.

Informació addicional

08/03/2019

EDICTE (8 març 2019)


D'ACORD AMB LA CONVOCATÒRIA D'ELECCIONS A LES CORTS GENERALS, SEGONS REAL DECRET NÚM. 12/2019, DE 4 DE MARÇ, ES FA SABER QUE LA CONSULTA DE LES LLISTES ÉS DEL 11 AL 18 DE MARÇ AMBDÓS INCLOSOS PERQUÈ TOTHOM INTERESSAT LES PUGUI CONSULTAR.
"Les llistes electorals s'exposen al públic perquè les persones interessades les consultin. En virtut del que estableix l'article 41 de la Llei orgànica del règim electoral general, es prohibeix la informació particularitzada sobre les dades personals contingudes en el cens electoral i no se'n permet la recopilació de dades per qualsevol mitjà, ja sigui manual, fotogràfic, informàtic o de qualsevol altra naturalesa, sota les responsabilitats procedents legalment".

Coll de Nargó, 8 DE MARÇ DE 2019

L'Alcalde

Informació addicional

07/03/2019

BAN (7 març 2019)


Martí Riera Rovira, Alcalde de lAjuntament de COLL DE NARGÓ

FAIG SABER:

1r. Que l'actual Jutge de Pau i substitut d'aquest, finalitzen el seu mandat, per transcurs del període de quatre anys per al qual foren nomenats per la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia.

2n. Que el Jutge de Pau i el substitut d'aquest, seran elegits per l'Ajuntament Ple, les sol·licituds hauran de presentar-se a les oficines municipals de l'Ajuntament de Coll de Nargó.

3er. Que podran ser nomenats Jutge de Pau i substitut qui, encara no ser llicenciat en dret, sigui espanyol, major d'edat, no estar impedit física o psíquicament per la funció judicial, no estigui condemnat per delicte dolorós, i estigui en ple exercici dels seus drets civils.

Amb aquesta finalitat s'obre un període de QUINZE dies perquè les persones que estiguin interessades ho sol·licitin per escrit davant d'aquesta Alcaldia.

En el supòsit de no presentar-se cap sol·licitant, l'Ajuntament Ple elegirà lliurement. (Article 6 del Reglament 3/1995, de 7 de juny).

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

Coll de Nargó, a sis de març de 2019.

L'Alcalde,

 

Martí Riera i Rovira.

(a l'enllaç de sota podeu trobar còpia signada i segellada)

Informació addicional

18/01/2019

Anunci d'informació Publica (15 gener 2019)


Per tal que s'hi puguin presentar al·legacions, se sotmet a informació pública l'expedient les dades del qual es citen seguidament:
-Expedient: MP 2 i 3 POUM DE COLL DE NARGÓ. (Document MP2 i Document MP3)
-Normativa: Art. 85.4 del Text refós de la Llei d'Urbanisme (per remissió de lart. 96 TRLU); i lart. 8.5.a) del TRLU i lart. 23 del Reglament de la Llei d'Urbanisme
-Aprovació inicial: Ple del 7 de desembre de 2018.
-Durada de la informació pública: 1 mes, a comptar de la darrera publicació de lanunci al Butlletí Oficial de la Provincia de Lleida, o bé al Diari El Punt Avui.
-Consulta de documents: Secretaria de l'Ajuntament i plana web de l'Ajuntament de Coll de Nargó, (collnargo.ddl.net).

Coll de Nargó, 15 de gener de 2019
L'Alcalde

Informació addicional

28/11/2018

Edicte (28 novembre 2018)


Mitjançant Decret de l'Alcaldia núm. 89/2018, de 26 de novembre de 2018, ha estat aprovada la baixa del padró d'habitants de Coll de Nargó, per no renovació de l'empadronament, segons la Llei reguladora de les bases del règim local, el Reglament de població i demarcació territorial, la resolució del 1 de desembre de 2003 i la resolució de 28 d'abril de 2005 (BOE 30/5/05), de les següents persones:

Joaquin Ochoa Lencina
Abilio Fonseca Ferreira

Tanmateix, es fa públic l'inici d'un termini d'audiència de 15 dies, a comptar a partir de la publicació d'aquest edicte al BOE, per tal que els afectats es personin a la secretaria de l'Ajuntament de Coll de Nargó i manifestin si estan d'acord o no amb aquesta baixa, i, en cas que no hi estiguin d'acord, poden al·legar i presentar els documents i justificacions que estimin pertinents a lobjecte d'acreditar la residència en aquest Municipi.
En cas contrari, i previ informe favorable del Consell d'Empadronament, es procedirà a fer efectiva la baixa del Padró Municipal a les persones abans relacionades.


Coll de Nargó, 28 de novembre de 2018

L'Alcalde

Informació addicional

Cercador

Ajuntament
Totes les administracions

Destacats

Mapa Web