divendres, 23 de abril de 2021
Pl. de l'Ajuntament, 1, Coll de Nargó - 25793
Telèfon: 973-383048 Fax:

Ofertes de Feina

23/09/2020

Curs: "Atenció al Client"

Foto


CURS: ATENCIÓ AL CLIENT
GRATUÏT

Inscripcions abans del 15 doctubre de 2020

T. 621 224 515

info@aeau.org


02/09/2020

Anunci de Feina / Busquen un tècnic/a d'informàtica (IPHARD)

Foto


Veure requisits a la imatge adjunta


18/09/2019

Anunci de Feina / Convocatòria de plaça:Director/aCientífic/adel’Associació Geoparc Conca de Tremp-Montsec


Anunci de la Convocatòria de plaça: Director/a Científic/a de lAssociació Geoparc Conca de Tremp-Montsec

Veure informació i instància al enllaç:

http://www.projectegeoparctrempmontsec.com/projecte-geoparc-conca-de-tremp-montsec/oferta-de-treball/


04/05/2019

Concurs per la gestió del bar de les piscines municipals de Coll de Nargó


Es fa saber que ja s'ha obert el concurs per a la contractació del servei públic consistent en la gestió del bar de les piscines municipals de Coll de Nargó en la modalitat d'arrendament.

Tot aquell qui hi estigui interessat, pot trobar els detalls en l'enllaç de sota.

El termini de presentació d'ofertes acaba el 13 de Maig de 2019.

Informació addicional

22/03/2019

Capacitacions Gratuïtes Energies Renovables

Foto


Cursos gratuïts de capacitació en energies renovables i eficiencia energètica d'edificis, amb possibilitat de pràctiques en empreses organitzats pel SOC.

Informació addicional

16/11/2018

Bases reguladores del procés de selecció per a la contractació d'unAgent d'Ocupació i Desenvolupament Local a l'Ajuntament de Coll deNargó


BASE PRIMERA
1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
1.1 Aquesta convocatòria té per objecte regular la cobertura amb caràcter temporal d'un lloc de treball d'Agent d'Ocupació i Desenvolupament local (AODL) per treballar en el desenvolupament e implementació del PLA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE COLL DE NARGÓ, dins el pla d'ocupació subvencionat pel Servei dOcupació de Catalunya (SOC) (programes de suport al desenvolupament local ordre: TSF/123/2018, de 24 de juliol punt 2.3 de lannex 4 de la citada ordre.
1.2 El lloc de treball estarà subjecte a Resolució favorable de la sol·licitud de l'AODL per part del Servei d'Ocupació de Catalunya (Ordre TSF/123/2018)
1.3 Un cop finalitzat el procés de selecció, el règim contractual estarà subjecte a la normativa laboral vigent, per un període que no podrà ser inferior a 12 mesos i, condicionat a la Resolució favorable per part del SOC. El contracte es formalitzarà a l'empara del desenvolupament del Pla de Treball i del Pla d'Acció per a dur a terme el projecte Pla de desenvolupament local de Coll de Nargó, període 2019-2023. Ambdós documents van ser presentats a l'empara de la Resolució TSF/1868/2018, de 25 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2018 per a la concessió de subvencions destinades als Programes de suport al desenvolupament local (ref. BDNS410509)
1.4 La contractació de la persona seleccionada estarà íntegrament supeditada al definitiu atorgament de la subvenció i a l'aprovació de la candidatura per part del SOC.

BASE SEGONA
2 CONDICIONS DE LES PERSONES ASPIRANTS
Les persones que vulguin prendre part en el procés selectiu hauran de reunir i acreditar els següents requisits indispensables establerts a l'Ordre TSF/123/2018 de 24 de juliol, que són els següents:
2.1 Estar en possessió d'una titulació oficial de grau universitari o superior.
2.2 Han d'estar inscrites com a demandants docupació, si més no amb caràcter previ a la seva contractació.
2.3 Acreditar coneixements de llengua catalana equivalents al nivell de suficiència de català (certificat C1) de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent d'acord amb el Decret 161/2002 i l'Ordre PRE/228/2004 així com de la llengua castellana.
2.4 Acreditar coneixements de l'anglès en nivell B2 o equivalent.
2.5 Disposar de permís de conducció i disposar de vehicle.
2.6 No haver estat separat/da, per mitja de resolució disciplinària ferma del servei de qualsevol administració pública, ni trobar-se inhabilitat/da per sentencia ferma per a l'exercici de funcions públiques.

BASE TERCERA
3. CONTINGUT DEL LLOC DE TREBALL
Les funcions principals del lloc de treball a nivell enunciatiu que no limitatiu són les següents:
3.1 Implementar i desenvolupar els programes, projectes, actuacions i estratègies, d'acord amb el Pla de Desenvolupament Local de Coll de Nargó, de manera general incidir en els punts
3.2 Concertar amb els agents públics i privats del territori les actuacions a desenvolupar en els àmbits indicats al Pla de Treball
3.3 Planificar, redactar, executar i justificar projectes vinculats als àmbits indicats en el Pla de Treball, en coordinació amb la resta d'actors del territori.
3.4 Cercar vies de finançament i col·laboració per portar a terme els projectes planificats.
3.5 Mantenir contacte amb els agents públics i privats dels àmbits de treball i establir canals de comunicació i de difusió de les activitats realitzades.
3.6 Totes aquelles altres assignades per l'Alcaldia i la Direcció del Pla de Desenvolupament Local, en funció al lloc de treball i les necessitats del Pla de Treball.

BASE QUARTA
4 CONDICIONS DEL LLOC DE TREBALL
4.1 Lloc de treball: Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local (AODL).
4.2 Contracte de treball: Obra o Servei de durada determinada amb un mínim de 12 mesos i subjecte a la normativa laboral vigent.
4.3 Jornada: Complerta de 37,5 hores setmanals.
4.4 Inici del contracte: Previst desembre 2018.
4.5 Horari: Habitualment de dilluns a divendres tenint en compte que ocasionalment s'haurà de treballar en caps de setmana i festius. L'Acord comú del personal laboral de l'administració pública per pobles de menys de 20.000 habitants (TSF/1262/2018 de 7 de maig), contempla una distribució irregular de la jornada anual del 10% (Art.11 punt 4)
4.6 Retribucions: Les que corresponen al grup de classificació del personal laboral de l'administració pública local pel subgrup B ( 22.508,53 Total sou brut anual).
4.7 Lloc de treball: Plaça Ajuntament, 1 de Coll de Nargó, el lloc de treball implica la realització molt freqüent de desplaçaments ja sigui a empreses, institucions, fires i esdeveniments de diferent àmbit territorial.

BASE CINQUENA
5 ANUNCIS DE LA CONVOCATORIA I SOL·LICITUDS
5.1 L'anunci de la convocatòria i les bases sexposaran al públic al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, en el taulell danuncis i a la pagina web de lAjuntament de Coll de Nargó, http://collnargo.ddl.net, durant el termini de quinze dies naturals. Les bases també es podran demanar personalment a les oficines de lentitat, però no es trametran per cap altre mitjà.
5.2 Durant el termini exposat al punt anterior, els aspirants podran presentar les sol·licituds i la documentació corresponent a l'OTG de la Seu d'Urgell, ubicada al c/Pau Claris núm. 46. Telefòn 973 351074
5.3 L'Ajuntament de Coll de Nargó presentarà la sol·licitud de cerca de persones candidates segons el model que facilita L'OTG, anomenat Oferta Genèrica al SOC, en aquest cas OTG de La Seu dUrgell.
5.4 Transcorregut el termini de 15 dies naturals i rebuda la relació de les persones candidates resultat de la cerca realitzada pel SOC a la seva OTG de La Seu d'Urgell l'Ajuntament contactarà amb elles per garantir-ne la seva disposició, aptitud i el seu interès en participar en aquest procés de selecció per ocupar el lloc de treball com AODL. Contactades aquestes persones se'ls donarà alhora el calendari del procés de selecció, un termini per presentar, si no ho han fet a l'OTG, a les oficines de l'Ajuntament la següent documentació:
-Currículum.
-Fotocòpia compulsada del DNI, NIE o document equivalent dels països de la Unió Europea.
-Fotocòpia compulsada de la titulació exigida.
-Fotocòpia compulsada del permís de conduir.
-Fotocòpia compulsada del certificat acreditatiu del nivell C1 de català. Les persones que no puguin acreditar aquest nivell amb el certificat corresponent hauran de realitzar una prova de català de nivell C1 amb caràcter obligatori i eliminatori.
-Informe de vida laboral.
-Fotocòpia compulsada dels títols, certificats o documents acreditatius dels mèrits que es pretenen al·legar per ser valorats en el concurs, en ells ha de constar, el centre emissor, la durada en hores i assistència i l'aprofitament.
- Per acreditar els serveis prestats en l'Administració Pública i/o privada, a més de l'informe de vida laboral caldrà certificar el tipus i naturalesa dels serveis prestats, sigui amb el contracte de treball, amb un certificat de l'empresa, fulls de nòmina o altre.
-El domicili, correu electrònic i telèfon que figuri en la relació de lOTG es considerarà com a lúnic vàlid a efectes de notificacions, essent responsabilitat exclusiva de l'aspirant tant els errors en la seva consignació com en la comunicació de qualsevol canvi en aquestes dades.

BASE SISENA
6 PROCÉS DE SELECCIÓ
Constarà de 4 fases:
6.1 Fase prèvia
Constarà d'una prova de suficiència (nivell C1) de català pels aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió del certificat corresponent. La prova serà de caràcter obligatori i eliminatori. La qualificació serà de "apte" o "no apte"
6.2 Fase doposició
Prova teòrico-pràctica sobre el territori, desenvolupament local i gestió i dinamització empresarial. La prova tindrà una durada màxima de dues hores i versarà sobre el temari que figura com a Annex a aquestes bases. La puntuació màxima serà de 25 punts, sent necessari per aprovar una puntuació mínima de 12 punts.
6.3 Fase de concurs
Només es valoraran els mèrits que tinguin relació amb les funcions o tasques pròpies del lloc de treball. Es valoraran els següents extrems:
a) Titulació addicional a la requerida, relacionada amb gestió empresarial, dinamització i desenvolupament territorial: 5 punts addicionals per cadascuna amb un màxim de 10 punts.
b) Formació sobre matèries relacionades amb el lloc de treball (cursos, seminaris, ...):
- Fins a 50h per curs o seminari, 0,10 punts;
- de 51 a 100h, 0,25 punts;
- i de 101 a 300h, 0,50 punts, fins a un màxim de 5 punts.
c) Experiència laboral a l'administració en tasques que requereixin coneixements de procediments administratius:
- 0,50 punts per mes treballat, fins a un màxim de 10 punts.
d) Experiència laboral a l'empresa privada o a l'administració en tasques que requereixin tenir coneixements de gestió empresarial i visió estratègica:
- 0,5 punts per cada mes treballat, fins a un màxim de 5 punts.
e) Experiència en el lloc de treball a ocupar. Serveis prestats en ajuntaments o en un lloc de treball similar (consell comarcal, ...):
- 0,50 punts per mes treballat, amb un màxim de 5 punts.
f) Coneixement d'idiomes addicionals als obligatoris indicats a la base 2a:
- 1 punt per idioma acreditable, amb un màxim de 5 punts.
La puntuació màxima d'aquesta fase serà de 40 punts.
6.3 Fase de l'entrevista
Les persones candidates seran citades per a una entrevista personal a fi de valorar la idoneïtat al lloc de treball i les aptituds de la persona aspirant, segons detalla l'ordre 123/2018 quant al perfil professionals dels AODL. El contingut de l'entrevista versarà sobre aspectes relatius a l'experiència professional, capacitat professional per al desenvolupament del lloc de treball objecte de la convocatòria. A valorar especialment les qualitats i habilitats actitudinals que requereix el lloc de treball d'una AODL. La puntuació màxima serà de 15 punts, i la mínima per a superar l'entrevista de 8 punts.

BASE SETENA
7 EL COMITÈ AVALUADOR
7.1 El personal d'elecció o designació política, així com personal interí i eventual, NO podrà formar part del comitè avaluador.
7.2 El comitè avaluador tindrà la següent composició:
- Director/tècnic/expert en Desenvolupament local del Consell Comarcal de l'Alt Urgell.
- Un membre de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.
- Director del Centre Paleoambiental "Dinosfera"
- Representant de l'Oficina de l'OTG de La Seu dUrgell
- Secretari/a: Actuarà com a Secretari/a un dels vocals del Comitè.
7.3 El comitè actuarà amb plena autonomia funcional, garantint la legalitat del procés i l'objectivitat de la decisió selectiva. Resoldrà els dubtes que puguin sorgir en l'aplicació d'aquestes bases.
7.4 El comitè no podrà constituir-se ni actuar sense l'assistència d'almenys la meitat dels seus membres titulars o suplents. El seu funcionament serà el propi dels òrgans col·legiats i les decisions s'adoptaran per majoria de vot, amb vot de qualitat del president o presidenta.
7.5 El comitè està facultat per resoldre els dubtes o desacords que s'originin durant el desenvolupament del procés de selecció.

BASE VUITENA
8 VALORACIÓ I PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ
8.1 El comitè avaluador establirà la puntuació de les persones aspirants en funció dels criteris indicats a la Base Sisena. La nota serà la suma de les qualificacions obtingudes en cadascuna de les fases.
8.2 El comitè elevarà a l'Alcalde/President de la Corporació una sola proposta de contractació, que haurà de coincidir amb l'aspirant que hagi obtingut més puntuació. Ordenarà, a més, tots els candidats en funció de la puntuació final obtinguda a fi de disposar d'un llistat, i si la persona seleccionada no fos finalment contractada (sempre per causes alienes a l'entitat), es proposarà el següent candidat del llistat per ordre de puntuació. No obstant això, és el Servei d'Ocupació de Catalunya qui, en última instància, valida i autoritza la contractació de la persona proposada.
8.3 Malgrat l'exposat, la convocatòria es pot declarar deserta en el cas que ningú hagi assolit la puntuació mínima acordada pel comitè.

BASE NOVENA
9 PUBLICACIÓ DELS RESULTATS
La publicació de la convocatòria i la resta de comunicacions relatives a aquesta concurrència, és faran públiques a la pagina web de l'Ajuntament de Coll de Nargó i amb aquesta publicació es considera realitzada l'oportuna notificació als interessats.

BASE DECENA
10 INCOMPATIBILITATS I RESOLUCIÓ INCIDÈNCIES
Serà aplicable la normativa vigent sobre el règim d'incompatibilitats en el sector públic. La convocatòria, les bases i quants actes administratius es derivin d'aquesta estaran a l'empara de la Llei de Procediment Administratiu. Als efectes previstos a la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la mera concurrència en el present procés selectiu els aspirants donen consentiment a la publicació de les seves dades personals en els anuncis que es puguin inserir en el taulell d'anuncis de l'Ajuntament i la web corporativa.

 

Signat,
L'Alcalde: Martí Riera Rovira
Coll de Nargó, a 16 de novembre de 2018

ANNEX ÚNIC

Temari per a la fase d'oposició:
1. Context territorial i sòcio-econòmic de la comarca de l'Alt Urgell
2. Sectors i recursos estratègics per a la dinamització econòmica i el desenvolupament local
3. Estratègies i eines per a la dinamització dels recursos territorials
4. Valorització turística dels recursos naturals i patrimonials.
5. Els productes agro-alimentaris com a recurs de dinamització econòmica territorial
6. Complementarietat de l'oferta turística naturo-cultural a la comarca

Informació addicional

08/06/2018

Bases i convocatòria per a contractar DOS CONTROLADORS D'ENTRADESde la piscina municipal, temporada 2018


1. L'objecte de les presents bases és la de regular el concurs per contractar dos controladors d'entrades de la piscina municipal del 24 de Juny al 2 de Setembre de 2.018.

2. Amb les persones seleccionades es formalitzarà un contracte laboral amb les següents característiques:
a) Durada del 24 de Juny al 2 de Setembre del 2018.
b) Ocupació controlador d'entrades de la piscina i neteja dels vestuaris.
c) Horari de treball: 29 hores i 45 minuts a la setmana, a raó de 8 hores 30 minuts al dia, de les 11:00 a les 19:30 hores. Els torns de treball es pactaran entre les persones contractades.
d) Sou mensual segons conveni.

3. La selecció l'efectuarà una comissió qualificadora que estarà formada per l'alcalde, o persona en qui delegui, i al menys dos regidors.

4. El requisit mínim per poder optar a aquest concurs serà el de ser major d'edat i tindre estudis primaris.

5. En el procés de selecció es valoraran els mèrits acreditats pels aspirants d'acord amb el barem que s'indica seguidament:
a) Haver estat voluntari en activitats de lleure:                            1 punt
b) Experiència professional en feines d'atenció al públic:        1 punt
c) Entrevista personal:                                                                      4 punts
d) Estar a les llistes de latur:                                                          1 punt
e) Coneixements dAnglès Nivell B2:                                           1 punt

6. Les persones interessades poden presentar la seva sol·licitud, acompanyada de la documentació acreditativa dels mèrits a avaluar fins a les 13h del dia 15 de juny del 2.018 a les oficines municipals. Les entrevistes personals tindran lloc el mateix dia 15 de juny a partir de les 13 hores a les oficines municipals (lhorari savisarà després de rebre les sol·licituds).

7. La contractació la formalitzarà l'alcalde en la seva qualitat de president de la Corporació Municipal de Coll de Nargó.

8. La contractació queda supeditada a lobertura de les instal·lacions. Un eventual tancament per força major provocaria lextinció del contracte.

Podeu demanar més informació al telèfon de l'Ajuntament: 973 38 30 48.

Informació addicional

09/04/2018

Contractació de dos Banyistes-Socorristes per la temporada de piscina 2018


És necessiten 2 socorristes aquàtics per les piscines municipals per la temporada d'estiu 2018.

Sou de 917¬, 28h setmanals amb torns de 11h a 19h.
Contracte temporal d'obra i servei del 23 de Juny al 2 de Setembre, sense pròrroga.

Imprescindibles:
-Tenir el títol de socorrista
-No patir cap malaltia infecto-contagiosa
-Estar en bona forma física
-Català i Castellà

Tasques: Assistir en cas d'accident, vetllar per la seguretat dels usuaris i manteniment del material.

Les inscripcións de demandants es vehiculen a través del SOC.

Informació addicional

20/03/2018

Oferta de feina d'administratiu/va de durada determinada


Avui ha sortit publicada al SOC, la sol·licitud per contractar un/a administratiu/va per un període de tres mesos. Els detalls de l'oferta són:

"L'Ajuntament de Coll de Nargó precisa d'un/a Tècnic superior en Administració i Finances eventual per acumulació de tasques. Sou brut de 606,51 euros al mes per 12 pagues. 20 hores a la setmana de 9h a 13h.
Data d'incoporació: 1 d'abril de 2018.
Idiomes: català i castellà.
Tasques: tramitar documentació, preparar notificacions i certificats, atenció al públic telefónicament, presencialment o telemàticament. Disponibilitat en caps de setmana."

Per a més informació o per inscriure's a l'oferta:

Feina Activa Empleat Administratiu


16/05/2017

Bases i Convocatòria per a la contractació de Dos Controladors d'entrades de la Piscina Municipal


1.- L'objecte de les presents bases és la de regular el concurs per contractar dos controladors d'entrades de la piscina municipal del 23 de Juny al 3 de setembre de 2.017.

2.- Amb les persones seleccionades es formalitzarà un contracte laboral amb les següents característiques:
a) Durada del 23 de Juny al 3 de Setembre del 2017.
b) Ocupació controlador d'entrades de la piscina i neteja dels vestuaris.
c) Horari de treball: 29 hores i 45 minuts a la setmana, a raó de 8 hores 30 minuts al dia, de les 11:00 a les 19:30 hores. Els torns de treball es pactaran entre les persones contractades.
d) Sou mensual segons conveni

3.- La selecció l'efectuarà una comissió qualificadora que estarà formada per l'alcalde, o persona en qui delegui, i els regidors de l'àrea social.

4.- El requisit mínim per poder optar a aquest concurs serà el de ser major d'edat i tindre estudis primaris.

5.- En el procés de selecció es valoraran els mèrits acreditats pels aspirants d'acord amb el barem que s'indica seguidament:
a) Haver estat voluntari en activitats de lleure (0,5 punts)
b) Experiència professional en feines d'atenció al públic (0,5 punts)
c) Estar empadronat al municipi (3 punts)
d) Entrevista personal (4 punts)
e) Estar a les llistes de l'atur (1 punt)
f) Coneixements d'Anglès Nivell B2 (1 punts)

6.- Les persones interessades poden presentar la seva sol·licitud, acompanyada de la documentació acreditativa dels mèrits a avaluar fins a les 14:00 del dia 1 de Juny del 2.017 a les oficines municipals. Les entrevistes personals tindran lloc el dia 2 de Juny al matí a les oficines municipals (l'horari s'avisarà després de rebre les sol·licituds).

7.- La contractació la formalitzarà l'alcalde en la seva qualitat de president de la Corporació Municipal de Coll de Nargó.

Podeu demanar més informació al telèfon de l'Ajuntament: 973 38 30 48

Us podeu descarregar les bases a l'enllaç de sota.

Informació addicional

16/05/2017

Bases i Convocatòria per a contractar un/a monitor/a de Lleure pel Casal d'Estiu de Coll de Nargó


1.- L'objecte de les presents bases és la de regular el concurs per contractar un/a Monitor/a de Lleure, del 3 al 28 de Juliol de 2.017, per dirigir el casal d'estiu de Coll de Nargó.

2.- Amb la persona seleccionada es formalitzarà un contracte laboral amb les següents característiques:
a) Durada de l'1 de Juliol al 31 de Juliol de 2.017
b) Ocupació: Director de casal.
c) Horari de treball: 20 hores a la setmana, a raó de 4 hores al dia, de 10:00 a 14:00 hores, de Dilluns a Divendres.
d) Sou brut mensual 800 euros

3.- La selecció l'efectuarà una comissió qualificadora que estarà formada per l'Alcalde o persona en qui delegui, els regidors de l'àrea social, i un membre de l'AMPA.

4. El requisit mínim per poder optar a aquest concurs serà el de ser major d'edat i estar en possessió com a mínim de la titulació de Monitor de Lleure. Així mateix, cal presentar el certificat de no formar part del registre de delinqüents sexuals.

5.- En el procés de selecció es valoraran els mèrits acreditats pels aspirants d'acord amb el barem que s'indica seguidament:
a) Haver estat voluntari en activitats de lleure (0,5 punts)
b) Experiència professional com a monitor de lleure amb infants (1,5 punts)
c) Coneixements d'Anglès o Francès (Nivell B2) (0,5 punts)
d) Valoració del projecte educatiu, en relació a la promoció dels valors i conductes cívics (4 punts)
e) Entrevista personal (3,5 punts)

6.- Les persones interessades poden presentar la seva sol·licitud, acompanyada del Projecte educatiu i la documentació acreditativa dels mèrits a avaluar fins a les 14:00 del dia 1 de Juny del 2.017 a les oficines municipals o per correu electrònic a l'adreça social@collnargo.ddl.net.

Les entrevistes personals tindran lloc el 2 de Juny al matí a les oficines municipals (l'horari s'avisara després de rebre les sol·licituds).

7.- La contractació la formalitzarà l'alcalde en la seva qualitat de president de la Corporació Municipal de Coll de Nargó.

Podeu demanar més informació al telèfon de l'Ajuntament: 973 38 30 48

Us podeu descarregar les bases a l'enllaç de sota.

Informació addicional

16/05/2017

Convocatòria i Bases per a contractar Dos socorristes


1.- L'objecte de les presents bases és la de regular el concurs per contractar dos socorristes del 23 de Juny al 3 de setembre de 2.017, a les piscines Municipals de Coll de Nargó.

2.- Amb les persones seleccionades es formalitzarà un contracte laboral amb les següents característiques:
*Durada del 23 de Juny al 3 de Setembre 2.017
*Ocupació socorrista de la piscina: vigilància, atenció , prevenció d'accidents. Realitzar l'anàlisi i la neteja de l'aigua de la piscina. Control i endreça del material.
*Horari de treball: 28 hores a la setmana, a raó de 8 hores al dia, de 11:00 a 19:00 hores. Els torns de treball es pactaran entre els socorristes.
*Sou mensual segons conveni de clubs de natació.

3.- La selecció l'efectuarà una comissió qualificadora que estarà formada per:
*President: Alcalde o regidor/a en qui delegui.
*Vocals: El regidor d'esports
*Els regidors de làrea social
*Secretari: La secretaria de la Corporació.

4.- Requisits aspirants:
*Tenir la nacionalitat espanyola sens perjudici del disposat a l'article 57 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, pels nacionals d'altres Estats membres de la Unió Europea.
*Tenir 18 anys complerts i no excedir de l'edat de jubilació forçosa en la data que finalitzi el termini de presentació d'instàncies.
*No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el desenvolupament de les seves corresponents funcions.
*No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les CCAA, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a places o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionaris, o per a exercir funcions similars a les que desenvolupaven en el cas del personal laboral, en el que hagués estat separat o inhabilitat.
*Certificat de no formar part del registre de delinqüents sexuals.
*Estar en possessió del títol de socorrista aquàtic de Cicle Superior d'Esports.

5.- En el procés de selecció es valoraran els mèrits acreditats pels aspirants d'acord amb el barem que s'indica seguidament:
a) Haver estat voluntari en activitats de lleure (1 punt)
b) Experiència professional com a socorrista (3 punts)
c) Coneixement d'Anglès o Francès (Nivell B2) (1 punt)
d) Entrevista personal (5 punts)

6.- Les persones interessades poden presentar la seva sol·licitud, acompanyada de la documentació acreditativa dels mèrits a avaluar, fins al dia 1 de juny del 2017 a les oficines municipals o per correu electrònic a l'adreça social@collnargo.ddl.net. Les entrevistes personals tindran lloc el 2 de Juny al matí a les oficines municipals (l'horari s'avisarà després de rebre les sol·licituds).
A la instància s'adjuntarà la següent documentació:
- Fotocòpia DNI.
- Fotocòpia de la titulació exigida.
- Informe de vida laboral.
- Currículum vitae acadèmic i professional.
- Fotocòpia de la documentació acreditativa dels mèrits que s'al·leguin per ser valorat en la fase de concurs.
- Certificat de no formar part del registre de delinqüents sexuals.

7.- La contractació la formalitzarà l'alcalde en la seva qualitat de president de la Corporació Municipal de Coll de Nargó.

Podeu demanar més informació al telèfon de l'Ajuntament: 973 38 30 48

Amb la col·laboració de:
Diputació de Lleida

Us podeu descarregar les bases a l'enllaç de sota.

Informació addicional

05/01/2017

Oferta Externa - Bases Selecció d'un/a educador/a Social del CAPAU


Us presentem en el document adjunt més avall les bases per la selecció dun lloc de treball deducador/a social pel Consorci dAtenció a les Persones de lAlt Urgell per tot aquell a qui li pugui interessar.

Per tal de poder participar al concurs, els aspirants han destar inscrits al Servei dOcupació de Catalunya, qui ens farà arribar el seu currículum fins al dia 13 de gener.

Per a més informació, consulteu les bases completes.

Informació addicional

18/07/2016

Bases per a la contractació d'un/a Tècnic/a d'Educació Infantil


Com molts sabreu, el proper curs estrenem la llars d'infants per escoles rurals que estan engegant des del departament d'ensenyament. Per aquest fet, les presents bases han de servir com a referència per a la contractació del personal necessari.

Cal presentar la documentació requerida abans de l'1 d'agost a les 14 hores a l'ajuntament de Coll de Nargó.

Per detalls, consulteu les bases en l'enllaç de sota.

Informació addicional

20/06/2016

Oferta Externa - Dependent/a (Ref. 90.16.SOL.)


Servei Connectem
Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona
serveiconnectem@adlsolcar.cat
https://www.facebook.com/dissolsona
973 48 10 09 - 973 48 00 50 (Solsona)
93 869 22 87 - 93 869 10 00 (Cardona)

Empresa de Treball temporal selecciona un/a DEPENDENT/A de comerç per Solsona

Funcions:
Venda de productes de telefonia i solucionar consultes dels clients/es.

Requisits:
Valorable estudis de Formació Professional de nivell Mitjà (CFGM, FP I, o equivalents)
Experiència en el món de la telefonia.
Persona que li agradi el tracte amb el client, amb caràcter comercial i que li agradin les noves tecnologies.

S'ofereix:
Contracte inicialment d'un mes a través d'ETT + posterior contracte de substitució de maternitat.
Jornada completa de dilluns a dissabte torn partit (horari comercial).
Salari de 8,07 euros l'hora bruts.

Les persones interessades podeu enviar el vostr CV actualitzat a serveiconnectem@adlsolcar.cat amb la referència "90.16.SOL. DEPENDENT/A" abans del dia 1 de Juliol.

Acció subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc del projecte Treball als barris.


09/06/2016

Convocatòria per a la contractació de DOS controladors d'entrades per la piscina municipal de Coll de Nargó


Bases per regular la contractació de DOS CONTROLADORS D'ENTRADES per la piscina municipal de Coll de Nargó entre el 23 de Juny i el 4 de Setembre.

Teniu temps de presentar la vostra candidatura amb tota la documentació que cregueu convenient fins el dia 16 de Juny a l'Ajuntament. Les entrevistes es faran l'endemà (17 de Juny) a partir de les 10 hores a l'ajuntament.

Per a més informació podeu consultar les bases completes a continuació o demanar-la a l'ajuntament al telèfon 973 383048 o al correu social@collnargo.ddl.net

Informació addicional

13/06/2016

Oferta Externa - Jardiner/a (Ref. 86.16.SOL.)


Servei Connectem
Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona
serveiconnectem@adlsolcar.cat
https://www.facebook.com/dissolsona
973 48 10 09 - 973 48 00 50 (Solsona)
93 869 22 87 - 93 869 10 00 (Cardona)

Empresa situada a Odén precisa incorporar un/a Jardiner/a

Funcions:
Manteniment de jardineria.
Atenció al Públic.
Cura d'animals.

Es requereix:
Preferentment amb experiència com a paleta.
Es valorarà positivament coneixement de francès.
Disponibilitat caps de setmana.

S'ofereix:
Contracte temporal per 5 mesos.
Incorporació immediata.
Jornada completa (40h/setmana).
Salari 1000 euros nets mensuals.

Les persones interessades podeu enviar el vostre CV a l'adreça serveiconnectem@adlsolcar.cat amb referència "86.16.SOL. Jardiner/a" abans del dia 27 de Juny.

Acció subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc del Projecte Treball als barris.


06/06/2016

Oferta Externa - Ajudant de cuina o cuiner/a (REF. 38.16.SOL.)


Servei Connectem
Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona
serveiconnectem@adlsolcar.cat
https://www.facebook.com/dissolsona
973 48 10 09 - 973 48 00 50 (Solsona)
93 869 22 87 - 93 869 10 00 (Cardona)

Restaurant de Solsona necessita incorporar un/a AJUDANT DE CUINA O CUINER/A.

Funcions:
Preparació dels aliments per al cuiner/a, suport en la preparació de sales, plats freds, postres, etc.
Si el perfil de la persona és de cuines/a, tindrà altres funcions de més responsabilitat.

Requisits:
Es valorarà l'experiència en el lloc de treball.
Disponibilitat per treballar caps de setmana i festius.

S'ofereix:
Incorporació immediata.
Contracte temporal durant la temporada d'estiu amb possibilitats de continuitat.
Jornada completa distribuida de dimarts a diumenge al migdia. A concretar a l'entrevista segons l'organització del personal.
Salari a negociar segons l'experiència i habilitats que aporti la persona candidata.

Les persones interessades podeu enviar el vostre CV actualitzat a serveiconnectem@adlsolcar.cat amb referència "38.16.SOL. Ajudant cuina" abans del dia 10 de juny.


20/05/2016

Oferta Externa - Instal·lador/a electricista/lampista (Ref.09-2016/12198)


Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona
serveiconnectem@adlsolcar.cat
https://www.facebook.com/dissolsona
973 48 10 09 - 973 48 00 50 (Solsona)
93 869 22 87 - 93 869 10 00 (Cardona)

Us informem d'una nova oferta gestionada per l'Oficina de treball de Solsona d'Instal·lador/a electricista-lampista per Sant Llorenç de Morunys (Ref. 09-2016/12198).

Les persones interessades podeu fer arribar el vostre CV directament a l'Oficina de Treball de Solsona.

Acció subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de catalunya en el marc del Projecte Treball als barris.

Informació addicional

17/05/2016

Oferta Externa - Dependent/a (Ref. 65.16.Sol.)


Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona
serveiconnectem@adlsolcar.cat
https://www.facebook.com/dissolsona
973 48 10 09 - 973 48 00 50 (Solsona)
93 869 22 87 - 93 869 10 00 (Cardona)

Comerç de Solsona precisa incorporar un/a DEPENDENT/A.

Funcions:
Atenció al públic.
Venda.
Tasques administratives (entrada d'articles al programa informàtic, etc)

Requisits:
Experiència en atenció al públic, venda, comerç en general.
Valorable formació relacionada amb el lloc de treball (cicle formatiu de comerç, etc)
Valorable coneixements i habilitats en màrqueting, merchandising, aparadorisme.
Persona habituada a treballar amb l'ordinador: coneixements d'informàtica a nivell d'usuari (Office)
Persona amb habilitats socials, extrovertida, amb do de gents.

S'ofereix:
Incorporació immediata.
Contracte inicialment temporal (6 mesos) i posterior incorporació a l'empresa. Lloc de treball estable.
Jornada completa distribuida de dilluns a dissabte.
Horari partit (Matí i tarda).
Salari segons el conveni de comerç, categoria ajudant de dependent/a

Les persones interessades podeu enviar el vostre CV actualitzat a serveiconnectem@adlsolcar.cat amb la referència "65.16.SOL. DEPENDENT/A" abans del 25 de maig.

Acció subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc del Projecte Treball als barris.


18/04/2016

Convocatòria per a la contractació d'UN MONITOR DE LLEURE pel Casal d'Estiu


Bases per regular la contractació d'UN MONITOR DE LLEURE pel casal d'estiu de Coll de Nargó que es farà del 4 al 29 de Juliol, ambdos inclosos.

Teniu temps per presentar la vostra sol·licitud amb el projecte i la documentació requerida fins el 13 de Maig a les 14 hores.

Per a més informació, vegeu l'arxiu següent o demaneu-la a través del correu social@collnargo.ddl.net

Informació addicional

18/04/2016

Convocatòria per a la contractació de DOS SOCORRISTES


Bases per regular la contractació de DOS SOCORRISTES per la piscina de Coll de Nargó pel període d'estiu 2016 que comprèn des del 23 de Juny fins al 4 de Setembre, ambdos inclosos.

Teniu temps de presentar la vostra sol·licitud amb tota la documentació requerida fins el 6 de Maig.

Per a més informació, vegeu l'arxiu següent o demaneu-la a través del correu social@collnargo.ddl.net

Informació addicional

29/04/2016

Oferta Externa - Dependent/a vins Cardona (Ref. 54.16.CAR.)


Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona
serveiconnectem@adlsolcar.cat
https://www.facebook.com/dissolsona
973 48 10 09 - 973 48 00 50 (Solsona)
93 869 22 87 - 93 869 10 00 (Cardona)

Es selecciona un/a DEPENDENT/A per comerç de vins a Cardona.

Tasques:
Venda i realització de cates de vins.

Requisits:
Valorable formació i/o experiència en el lloc de treball.
No es imprescindible tenir coneixements del producte, formació a càrrec de l'empresa.
Nivell mig d'anglès, fluidesa verbal.
Disponibilitat en caps de setmana.
Persona amb do de gents.

S'ofereix:
Contracte inicialment temporal amb possibilitat de continuïtat.
Jornada parcial en cap de setmana. Horari a concretar.
Retribució a negociar.
Formació a càrrec de l'empresa.

Les persones interessades podeu enviar el vostre CV actualitzat a serveiconnectem@adlsolcar.cat amb la referència "54.16.CAR. Dependent/a Vins" abans del dia 5 de maig.

Acció subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc del Projecte Treball als barris.


17/03/2016

Oferta Externa - Caixers/es (Ref. 36.16.SOL.)


Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona
DIS (Dispositiu d'Inserció Sociolaboral) - Ajuntament de Solsona
borsatreball@ajsolsona.cat
https://www.facebook.com/ dissolsona
973480050

Cadena de supermercats a Solsona precisa incorporar dos o tres CAIXERS/ES

Funcions:

-Complir amb el procediment de cobrament en caixa.
-Ser responsable del calaix durant la jornada de treball.
-Comptabilitzar la recaptació un cop finalitzat el cobrament.
-Avisar el/la responsable en cas de devolucions o reclamacions de clients.
-Tractar de manera cordial amb els clients, responsables i companys.
-Realitzar la neteja de la sala de vendes, dependències i l'entorn de la botiga.
-Realitzar el degut manteniment per mantenir la imatge atractiva de la botiga.
-Presentar de forma correcta, neta i ordenada la seva zona de caixes.
-Realitzar el control de frescor acord amb el procediment establert per l'empresa.
-Gestionar les ruptures dels articles de forma autònoma (anar a buscar mercaderia al magatzem).
-Fer una correcta reposició de la mercaderia segons l'ordre establert i segons els criteris de presentació establerts.
-Complir amb el concepte de rotació i reposició de mercaderia.
-Preparar, coure i fer la reposició de pa i articles Pan.

Requisits:

Graduat en ESO o equivalent.
Disponibilitat horària per torns.
Valorable experiència en el lloc de treball de caixer/a

S'ofereix:

Incorporació a l'abril
Contracte indefinit
Jornada parcial (25 hores setmanals)
Torn rotatiu
Salari brut anual de 9.500 euros

Les persones interessades podeu enviar el vostre CV actualitzat a serveiconnectem@adlsolcar.cat amb la referència "36.16.SOL. Caixer/a" abans del dia 30 de març.

És una actuació subvencionada pel Servei Públic dOcupació de Catalunya en el marc del Projecte Treball als barris.


11/03/2016

Oferta Externa - Programador/a Web (REF. 58/15)


Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona
DIS (Dispositiu d'Inserció Sociolaboral) - Ajuntament de Solsona
borsatreball@ajsolsona.cat
https://www.facebook.com/dissolsona
973480050

Empresa del sector de la informàtica a Solsona busca un/a PROGRAMADOR/A WEB.
 
FUNCIONS
Programar pàgines web
 
REQUISITS
Tenir un cicle formatiu de grau mig o de grau superior en l'àmbit de la informàtica o superiors (Grau en Informàtica, Enginyer Tècnic o Enginyer Superior en Informàtica).
La persona ha de conèixer els següents llenguatges i bases de dades:
-PHP, HTML, JAVA SCRIPT
-SQL, MYSQL
Valorable experiència.
Persona que sigui capaç de treballar amb autonomia, que sigui proactiva i amb motivació per l'aprenentatge constant.
 
S'OFEREIX
Contracte inicial de 6 mesos amb possibilitats d'incorporació a l'empresa.
Mitja jornada (20 hores setmanals)
 
Les persones interessades podeu enviar el vostre CV a l'adreça borsatreball@ajsolsona.cat amb la referència 58/15 Programador/a web abans del dia 25 de març.
 
Salutacions,
 
És una actuació subvencionada pel Servei dOcupació de Catalunya en el marc del Projecte Treball als barris i cofinançada pel Fons Social Europeu.


23/08/2019

Convocatòria d'una plaça de tècnic/a de treball adscrit a l'OficinaJove de l'Alt Urgell


En data 8 d'agost de 2019 van sortir publicades al BOP les bases i la convocatòria de la plaça de tècnic de treball de lOficina Jove de lAlt Urgell i avui ha sortit la publicació al DOGC, per tant, lúltim dia per presentar la documentació serà el dia 10 de setembre. 

Informació addicional


Cercador

Ajuntament
Totes les administracions

Destacats

Mapa Web