diumenge, 18 de novembre de 2018
Pl. de l'Ajuntament, 1, Coll de Nargó - 25793
Telèfon: 973-383048 Fax:

Ofertes de Feina

08/06/2018

Bases i convocatòria per a contractar DOS CONTROLADORS D'ENTRADESde la piscina municipal, temporada 2018


1. L'objecte de les presents bases és la de regular el concurs per contractar dos controladors d'entrades de la piscina municipal del 24 de Juny al 2 de Setembre de 2.018.

2. Amb les persones seleccionades es formalitzarà un contracte laboral amb les següents característiques:
a) Durada del 24 de Juny al 2 de Setembre del 2018.
b) Ocupació controlador d'entrades de la piscina i neteja dels vestuaris.
c) Horari de treball: 29 hores i 45 minuts a la setmana, a raó de 8 hores 30 minuts al dia, de les 11:00 a les 19:30 hores. Els torns de treball es pactaran entre les persones contractades.
d) Sou mensual segons conveni.

3. La selecció l'efectuarà una comissió qualificadora que estarà formada per l'alcalde, o persona en qui delegui, i al menys dos regidors.

4. El requisit mínim per poder optar a aquest concurs serà el de ser major d'edat i tindre estudis primaris.

5. En el procés de selecció es valoraran els mèrits acreditats pels aspirants d'acord amb el barem que s'indica seguidament:
a) Haver estat voluntari en activitats de lleure:                            1 punt
b) Experiència professional en feines d'atenció al públic:        1 punt
c) Entrevista personal:                                                                      4 punts
d) Estar a les llistes de latur:                                                          1 punt
e) Coneixements dAnglès Nivell B2:                                           1 punt

6. Les persones interessades poden presentar la seva sol·licitud, acompanyada de la documentació acreditativa dels mèrits a avaluar fins a les 13h del dia 15 de juny del 2.018 a les oficines municipals. Les entrevistes personals tindran lloc el mateix dia 15 de juny a partir de les 13 hores a les oficines municipals (lhorari savisarà després de rebre les sol·licituds).

7. La contractació la formalitzarà l'alcalde en la seva qualitat de president de la Corporació Municipal de Coll de Nargó.

8. La contractació queda supeditada a lobertura de les instal·lacions. Un eventual tancament per força major provocaria lextinció del contracte.

Podeu demanar més informació al telèfon de l'Ajuntament: 973 38 30 48.

Informació addicional

09/04/2018

Contractació de dos Banyistes-Socorristes per la temporada de piscina 2018


És necessiten 2 socorristes aquàtics per les piscines municipals per la temporada d'estiu 2018.

Sou de 917¬, 28h setmanals amb torns de 11h a 19h.
Contracte temporal d'obra i servei del 23 de Juny al 2 de Setembre, sense pròrroga.

Imprescindibles:
-Tenir el títol de socorrista
-No patir cap malaltia infecto-contagiosa
-Estar en bona forma física
-Català i Castellà

Tasques: Assistir en cas d'accident, vetllar per la seguretat dels usuaris i manteniment del material.

Les inscripcións de demandants es vehiculen a través del SOC.

Informació addicional

20/03/2018

Oferta de feina d'administratiu/va de durada determinada


Avui ha sortit publicada al SOC, la sol·licitud per contractar un/a administratiu/va per un període de tres mesos. Els detalls de l'oferta són:

"L'Ajuntament de Coll de Nargó precisa d'un/a Tècnic superior en Administració i Finances eventual per acumulació de tasques. Sou brut de 606,51 euros al mes per 12 pagues. 20 hores a la setmana de 9h a 13h.
Data d'incoporació: 1 d'abril de 2018.
Idiomes: català i castellà.
Tasques: tramitar documentació, preparar notificacions i certificats, atenció al públic telefónicament, presencialment o telemàticament. Disponibilitat en caps de setmana."

Per a més informació o per inscriure's a l'oferta:

Feina Activa Empleat Administratiu


16/05/2017

Bases i Convocatòria per a la contractació de Dos Controladors d'entrades de la Piscina Municipal


1.- L'objecte de les presents bases és la de regular el concurs per contractar dos controladors d'entrades de la piscina municipal del 23 de Juny al 3 de setembre de 2.017.

2.- Amb les persones seleccionades es formalitzarà un contracte laboral amb les següents característiques:
a) Durada del 23 de Juny al 3 de Setembre del 2017.
b) Ocupació controlador d'entrades de la piscina i neteja dels vestuaris.
c) Horari de treball: 29 hores i 45 minuts a la setmana, a raó de 8 hores 30 minuts al dia, de les 11:00 a les 19:30 hores. Els torns de treball es pactaran entre les persones contractades.
d) Sou mensual segons conveni

3.- La selecció l'efectuarà una comissió qualificadora que estarà formada per l'alcalde, o persona en qui delegui, i els regidors de l'àrea social.

4.- El requisit mínim per poder optar a aquest concurs serà el de ser major d'edat i tindre estudis primaris.

5.- En el procés de selecció es valoraran els mèrits acreditats pels aspirants d'acord amb el barem que s'indica seguidament:
a) Haver estat voluntari en activitats de lleure (0,5 punts)
b) Experiència professional en feines d'atenció al públic (0,5 punts)
c) Estar empadronat al municipi (3 punts)
d) Entrevista personal (4 punts)
e) Estar a les llistes de l'atur (1 punt)
f) Coneixements d'Anglès Nivell B2 (1 punts)

6.- Les persones interessades poden presentar la seva sol·licitud, acompanyada de la documentació acreditativa dels mèrits a avaluar fins a les 14:00 del dia 1 de Juny del 2.017 a les oficines municipals. Les entrevistes personals tindran lloc el dia 2 de Juny al matí a les oficines municipals (l'horari s'avisarà després de rebre les sol·licituds).

7.- La contractació la formalitzarà l'alcalde en la seva qualitat de president de la Corporació Municipal de Coll de Nargó.

Podeu demanar més informació al telèfon de l'Ajuntament: 973 38 30 48

Us podeu descarregar les bases a l'enllaç de sota.

Informació addicional

16/05/2017

Bases i Convocatòria per a contractar un/a monitor/a de Lleure pel Casal d'Estiu de Coll de Nargó


1.- L'objecte de les presents bases és la de regular el concurs per contractar un/a Monitor/a de Lleure, del 3 al 28 de Juliol de 2.017, per dirigir el casal d'estiu de Coll de Nargó.

2.- Amb la persona seleccionada es formalitzarà un contracte laboral amb les següents característiques:
a) Durada de l'1 de Juliol al 31 de Juliol de 2.017
b) Ocupació: Director de casal.
c) Horari de treball: 20 hores a la setmana, a raó de 4 hores al dia, de 10:00 a 14:00 hores, de Dilluns a Divendres.
d) Sou brut mensual 800 euros

3.- La selecció l'efectuarà una comissió qualificadora que estarà formada per l'Alcalde o persona en qui delegui, els regidors de l'àrea social, i un membre de l'AMPA.

4. El requisit mínim per poder optar a aquest concurs serà el de ser major d'edat i estar en possessió com a mínim de la titulació de Monitor de Lleure. Així mateix, cal presentar el certificat de no formar part del registre de delinqüents sexuals.

5.- En el procés de selecció es valoraran els mèrits acreditats pels aspirants d'acord amb el barem que s'indica seguidament:
a) Haver estat voluntari en activitats de lleure (0,5 punts)
b) Experiència professional com a monitor de lleure amb infants (1,5 punts)
c) Coneixements d'Anglès o Francès (Nivell B2) (0,5 punts)
d) Valoració del projecte educatiu, en relació a la promoció dels valors i conductes cívics (4 punts)
e) Entrevista personal (3,5 punts)

6.- Les persones interessades poden presentar la seva sol·licitud, acompanyada del Projecte educatiu i la documentació acreditativa dels mèrits a avaluar fins a les 14:00 del dia 1 de Juny del 2.017 a les oficines municipals o per correu electrònic a l'adreça social@collnargo.ddl.net.

Les entrevistes personals tindran lloc el 2 de Juny al matí a les oficines municipals (l'horari s'avisara després de rebre les sol·licituds).

7.- La contractació la formalitzarà l'alcalde en la seva qualitat de president de la Corporació Municipal de Coll de Nargó.

Podeu demanar més informació al telèfon de l'Ajuntament: 973 38 30 48

Us podeu descarregar les bases a l'enllaç de sota.

Informació addicional

16/05/2017

Convocatòria i Bases per a contractar Dos socorristes


1.- L'objecte de les presents bases és la de regular el concurs per contractar dos socorristes del 23 de Juny al 3 de setembre de 2.017, a les piscines Municipals de Coll de Nargó.

2.- Amb les persones seleccionades es formalitzarà un contracte laboral amb les següents característiques:
*Durada del 23 de Juny al 3 de Setembre 2.017
*Ocupació socorrista de la piscina: vigilància, atenció , prevenció d'accidents. Realitzar l'anàlisi i la neteja de l'aigua de la piscina. Control i endreça del material.
*Horari de treball: 28 hores a la setmana, a raó de 8 hores al dia, de 11:00 a 19:00 hores. Els torns de treball es pactaran entre els socorristes.
*Sou mensual segons conveni de clubs de natació.

3.- La selecció l'efectuarà una comissió qualificadora que estarà formada per:
*President: Alcalde o regidor/a en qui delegui.
*Vocals: El regidor d'esports
*Els regidors de làrea social
*Secretari: La secretaria de la Corporació.

4.- Requisits aspirants:
*Tenir la nacionalitat espanyola sens perjudici del disposat a l'article 57 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, pels nacionals d'altres Estats membres de la Unió Europea.
*Tenir 18 anys complerts i no excedir de l'edat de jubilació forçosa en la data que finalitzi el termini de presentació d'instàncies.
*No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el desenvolupament de les seves corresponents funcions.
*No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les CCAA, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a places o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionaris, o per a exercir funcions similars a les que desenvolupaven en el cas del personal laboral, en el que hagués estat separat o inhabilitat.
*Certificat de no formar part del registre de delinqüents sexuals.
*Estar en possessió del títol de socorrista aquàtic de Cicle Superior d'Esports.

5.- En el procés de selecció es valoraran els mèrits acreditats pels aspirants d'acord amb el barem que s'indica seguidament:
a) Haver estat voluntari en activitats de lleure (1 punt)
b) Experiència professional com a socorrista (3 punts)
c) Coneixement d'Anglès o Francès (Nivell B2) (1 punt)
d) Entrevista personal (5 punts)

6.- Les persones interessades poden presentar la seva sol·licitud, acompanyada de la documentació acreditativa dels mèrits a avaluar, fins al dia 1 de juny del 2017 a les oficines municipals o per correu electrònic a l'adreça social@collnargo.ddl.net. Les entrevistes personals tindran lloc el 2 de Juny al matí a les oficines municipals (l'horari s'avisarà després de rebre les sol·licituds).
A la instància s'adjuntarà la següent documentació:
- Fotocòpia DNI.
- Fotocòpia de la titulació exigida.
- Informe de vida laboral.
- Currículum vitae acadèmic i professional.
- Fotocòpia de la documentació acreditativa dels mèrits que s'al·leguin per ser valorat en la fase de concurs.
- Certificat de no formar part del registre de delinqüents sexuals.

7.- La contractació la formalitzarà l'alcalde en la seva qualitat de president de la Corporació Municipal de Coll de Nargó.

Podeu demanar més informació al telèfon de l'Ajuntament: 973 38 30 48

Amb la col·laboració de:
Diputació de Lleida

Us podeu descarregar les bases a l'enllaç de sota.

Informació addicional

05/01/2017

Oferta Externa - Bases Selecció d'un/a educador/a Social del CAPAU


Us presentem en el document adjunt més avall les bases per la selecció dun lloc de treball deducador/a social pel Consorci dAtenció a les Persones de lAlt Urgell per tot aquell a qui li pugui interessar.

Per tal de poder participar al concurs, els aspirants han destar inscrits al Servei dOcupació de Catalunya, qui ens farà arribar el seu currículum fins al dia 13 de gener.

Per a més informació, consulteu les bases completes.

Informació addicional

18/07/2016

Bases per a la contractació d'un/a Tècnic/a d'Educació Infantil


Com molts sabreu, el proper curs estrenem la llars d'infants per escoles rurals que estan engegant des del departament d'ensenyament. Per aquest fet, les presents bases han de servir com a referència per a la contractació del personal necessari.

Cal presentar la documentació requerida abans de l'1 d'agost a les 14 hores a l'ajuntament de Coll de Nargó.

Per detalls, consulteu les bases en l'enllaç de sota.

Informació addicional

20/06/2016

Oferta Externa - Dependent/a (Ref. 90.16.SOL.)


Servei Connectem
Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona
serveiconnectem@adlsolcar.cat
https://www.facebook.com/dissolsona
973 48 10 09 - 973 48 00 50 (Solsona)
93 869 22 87 - 93 869 10 00 (Cardona)

Empresa de Treball temporal selecciona un/a DEPENDENT/A de comerç per Solsona

Funcions:
Venda de productes de telefonia i solucionar consultes dels clients/es.

Requisits:
Valorable estudis de Formació Professional de nivell Mitjà (CFGM, FP I, o equivalents)
Experiència en el món de la telefonia.
Persona que li agradi el tracte amb el client, amb caràcter comercial i que li agradin les noves tecnologies.

S'ofereix:
Contracte inicialment d'un mes a través d'ETT + posterior contracte de substitució de maternitat.
Jornada completa de dilluns a dissabte torn partit (horari comercial).
Salari de 8,07 euros l'hora bruts.

Les persones interessades podeu enviar el vostr CV actualitzat a serveiconnectem@adlsolcar.cat amb la referència "90.16.SOL. DEPENDENT/A" abans del dia 1 de Juliol.

Acció subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc del projecte Treball als barris.


09/06/2016

Convocatòria per a la contractació de DOS controladors d'entrades per la piscina municipal de Coll de Nargó


Bases per regular la contractació de DOS CONTROLADORS D'ENTRADES per la piscina municipal de Coll de Nargó entre el 23 de Juny i el 4 de Setembre.

Teniu temps de presentar la vostra candidatura amb tota la documentació que cregueu convenient fins el dia 16 de Juny a l'Ajuntament. Les entrevistes es faran l'endemà (17 de Juny) a partir de les 10 hores a l'ajuntament.

Per a més informació podeu consultar les bases completes a continuació o demanar-la a l'ajuntament al telèfon 973 383048 o al correu social@collnargo.ddl.net

Informació addicional

13/06/2016

Oferta Externa - Jardiner/a (Ref. 86.16.SOL.)


Servei Connectem
Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona
serveiconnectem@adlsolcar.cat
https://www.facebook.com/dissolsona
973 48 10 09 - 973 48 00 50 (Solsona)
93 869 22 87 - 93 869 10 00 (Cardona)

Empresa situada a Odén precisa incorporar un/a Jardiner/a

Funcions:
Manteniment de jardineria.
Atenció al Públic.
Cura d'animals.

Es requereix:
Preferentment amb experiència com a paleta.
Es valorarà positivament coneixement de francès.
Disponibilitat caps de setmana.

S'ofereix:
Contracte temporal per 5 mesos.
Incorporació immediata.
Jornada completa (40h/setmana).
Salari 1000 euros nets mensuals.

Les persones interessades podeu enviar el vostre CV a l'adreça serveiconnectem@adlsolcar.cat amb referència "86.16.SOL. Jardiner/a" abans del dia 27 de Juny.

Acció subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc del Projecte Treball als barris.


06/06/2016

Oferta Externa - Ajudant de cuina o cuiner/a (REF. 38.16.SOL.)


Servei Connectem
Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona
serveiconnectem@adlsolcar.cat
https://www.facebook.com/dissolsona
973 48 10 09 - 973 48 00 50 (Solsona)
93 869 22 87 - 93 869 10 00 (Cardona)

Restaurant de Solsona necessita incorporar un/a AJUDANT DE CUINA O CUINER/A.

Funcions:
Preparació dels aliments per al cuiner/a, suport en la preparació de sales, plats freds, postres, etc.
Si el perfil de la persona és de cuines/a, tindrà altres funcions de més responsabilitat.

Requisits:
Es valorarà l'experiència en el lloc de treball.
Disponibilitat per treballar caps de setmana i festius.

S'ofereix:
Incorporació immediata.
Contracte temporal durant la temporada d'estiu amb possibilitats de continuitat.
Jornada completa distribuida de dimarts a diumenge al migdia. A concretar a l'entrevista segons l'organització del personal.
Salari a negociar segons l'experiència i habilitats que aporti la persona candidata.

Les persones interessades podeu enviar el vostre CV actualitzat a serveiconnectem@adlsolcar.cat amb referència "38.16.SOL. Ajudant cuina" abans del dia 10 de juny.


20/05/2016

Oferta Externa - Instal·lador/a electricista/lampista (Ref.09-2016/12198)


Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona
serveiconnectem@adlsolcar.cat
https://www.facebook.com/dissolsona
973 48 10 09 - 973 48 00 50 (Solsona)
93 869 22 87 - 93 869 10 00 (Cardona)

Us informem d'una nova oferta gestionada per l'Oficina de treball de Solsona d'Instal·lador/a electricista-lampista per Sant Llorenç de Morunys (Ref. 09-2016/12198).

Les persones interessades podeu fer arribar el vostre CV directament a l'Oficina de Treball de Solsona.

Acció subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de catalunya en el marc del Projecte Treball als barris.

Informació addicional

17/05/2016

Oferta Externa - Dependent/a (Ref. 65.16.Sol.)


Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona
serveiconnectem@adlsolcar.cat
https://www.facebook.com/dissolsona
973 48 10 09 - 973 48 00 50 (Solsona)
93 869 22 87 - 93 869 10 00 (Cardona)

Comerç de Solsona precisa incorporar un/a DEPENDENT/A.

Funcions:
Atenció al públic.
Venda.
Tasques administratives (entrada d'articles al programa informàtic, etc)

Requisits:
Experiència en atenció al públic, venda, comerç en general.
Valorable formació relacionada amb el lloc de treball (cicle formatiu de comerç, etc)
Valorable coneixements i habilitats en màrqueting, merchandising, aparadorisme.
Persona habituada a treballar amb l'ordinador: coneixements d'informàtica a nivell d'usuari (Office)
Persona amb habilitats socials, extrovertida, amb do de gents.

S'ofereix:
Incorporació immediata.
Contracte inicialment temporal (6 mesos) i posterior incorporació a l'empresa. Lloc de treball estable.
Jornada completa distribuida de dilluns a dissabte.
Horari partit (Matí i tarda).
Salari segons el conveni de comerç, categoria ajudant de dependent/a

Les persones interessades podeu enviar el vostre CV actualitzat a serveiconnectem@adlsolcar.cat amb la referència "65.16.SOL. DEPENDENT/A" abans del 25 de maig.

Acció subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc del Projecte Treball als barris.


18/04/2016

Convocatòria per a la contractació d'UN MONITOR DE LLEURE pel Casal d'Estiu


Bases per regular la contractació d'UN MONITOR DE LLEURE pel casal d'estiu de Coll de Nargó que es farà del 4 al 29 de Juliol, ambdos inclosos.

Teniu temps per presentar la vostra sol·licitud amb el projecte i la documentació requerida fins el 13 de Maig a les 14 hores.

Per a més informació, vegeu l'arxiu següent o demaneu-la a través del correu social@collnargo.ddl.net

Informació addicional

18/04/2016

Convocatòria per a la contractació de DOS SOCORRISTES


Bases per regular la contractació de DOS SOCORRISTES per la piscina de Coll de Nargó pel període d'estiu 2016 que comprèn des del 23 de Juny fins al 4 de Setembre, ambdos inclosos.

Teniu temps de presentar la vostra sol·licitud amb tota la documentació requerida fins el 6 de Maig.

Per a més informació, vegeu l'arxiu següent o demaneu-la a través del correu social@collnargo.ddl.net

Informació addicional

29/04/2016

Oferta Externa - Dependent/a vins Cardona (Ref. 54.16.CAR.)


Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona
serveiconnectem@adlsolcar.cat
https://www.facebook.com/dissolsona
973 48 10 09 - 973 48 00 50 (Solsona)
93 869 22 87 - 93 869 10 00 (Cardona)

Es selecciona un/a DEPENDENT/A per comerç de vins a Cardona.

Tasques:
Venda i realització de cates de vins.

Requisits:
Valorable formació i/o experiència en el lloc de treball.
No es imprescindible tenir coneixements del producte, formació a càrrec de l'empresa.
Nivell mig d'anglès, fluidesa verbal.
Disponibilitat en caps de setmana.
Persona amb do de gents.

S'ofereix:
Contracte inicialment temporal amb possibilitat de continuïtat.
Jornada parcial en cap de setmana. Horari a concretar.
Retribució a negociar.
Formació a càrrec de l'empresa.

Les persones interessades podeu enviar el vostre CV actualitzat a serveiconnectem@adlsolcar.cat amb la referència "54.16.CAR. Dependent/a Vins" abans del dia 5 de maig.

Acció subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc del Projecte Treball als barris.


17/03/2016

Oferta Externa - Caixers/es (Ref. 36.16.SOL.)


Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona
DIS (Dispositiu d'Inserció Sociolaboral) - Ajuntament de Solsona
borsatreball@ajsolsona.cat
https://www.facebook.com/ dissolsona
973480050

Cadena de supermercats a Solsona precisa incorporar dos o tres CAIXERS/ES

Funcions:

-Complir amb el procediment de cobrament en caixa.
-Ser responsable del calaix durant la jornada de treball.
-Comptabilitzar la recaptació un cop finalitzat el cobrament.
-Avisar el/la responsable en cas de devolucions o reclamacions de clients.
-Tractar de manera cordial amb els clients, responsables i companys.
-Realitzar la neteja de la sala de vendes, dependències i l'entorn de la botiga.
-Realitzar el degut manteniment per mantenir la imatge atractiva de la botiga.
-Presentar de forma correcta, neta i ordenada la seva zona de caixes.
-Realitzar el control de frescor acord amb el procediment establert per l'empresa.
-Gestionar les ruptures dels articles de forma autònoma (anar a buscar mercaderia al magatzem).
-Fer una correcta reposició de la mercaderia segons l'ordre establert i segons els criteris de presentació establerts.
-Complir amb el concepte de rotació i reposició de mercaderia.
-Preparar, coure i fer la reposició de pa i articles Pan.

Requisits:

Graduat en ESO o equivalent.
Disponibilitat horària per torns.
Valorable experiència en el lloc de treball de caixer/a

S'ofereix:

Incorporació a l'abril
Contracte indefinit
Jornada parcial (25 hores setmanals)
Torn rotatiu
Salari brut anual de 9.500 euros

Les persones interessades podeu enviar el vostre CV actualitzat a serveiconnectem@adlsolcar.cat amb la referència "36.16.SOL. Caixer/a" abans del dia 30 de març.

És una actuació subvencionada pel Servei Públic dOcupació de Catalunya en el marc del Projecte Treball als barris.


11/03/2016

Oferta Externa - Programador/a Web (REF. 58/15)


Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona
DIS (Dispositiu d'Inserció Sociolaboral) - Ajuntament de Solsona
borsatreball@ajsolsona.cat
https://www.facebook.com/dissolsona
973480050

Empresa del sector de la informàtica a Solsona busca un/a PROGRAMADOR/A WEB.
 
FUNCIONS
Programar pàgines web
 
REQUISITS
Tenir un cicle formatiu de grau mig o de grau superior en l'àmbit de la informàtica o superiors (Grau en Informàtica, Enginyer Tècnic o Enginyer Superior en Informàtica).
La persona ha de conèixer els següents llenguatges i bases de dades:
-PHP, HTML, JAVA SCRIPT
-SQL, MYSQL
Valorable experiència.
Persona que sigui capaç de treballar amb autonomia, que sigui proactiva i amb motivació per l'aprenentatge constant.
 
S'OFEREIX
Contracte inicial de 6 mesos amb possibilitats d'incorporació a l'empresa.
Mitja jornada (20 hores setmanals)
 
Les persones interessades podeu enviar el vostre CV a l'adreça borsatreball@ajsolsona.cat amb la referència 58/15 Programador/a web abans del dia 25 de març.
 
Salutacions,
 
És una actuació subvencionada pel Servei dOcupació de Catalunya en el marc del Projecte Treball als barris i cofinançada pel Fons Social Europeu.


Cercador

Ajuntament
Totes les administracions

Destacats

Mapa Web