8° / -3° Poc tapat

BAN SOBRE L’ÚS AGRÍCOLA DE L’AIGUA

DIMECRES 22 JUNY 2022

BAN SOBRE L’ÚS AGRÍCOLA DE L’AIGUA

Benvolguts veïns i veïnes;

Atesa la situació de sequera que estem patint aquest estiu, us fem avinent que els articles 26.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, així com l’article 67 a) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableixen que, l’obligació municipal d’abastir aigua es limita als domicilis de les veïns i veïnes del municipis.

Per altra banda, l’article 60.3 del Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Aigües, estableix el caràcter preferent de l’ús de l’aigua per l’abastament de la població.

Per tant, us fem avinent que no existeix l’obligació municipal de subministrar aigua a les explotacions ramaderes ni agrícoles essent aquestes subsidiàries de l’ús domiciliari d’aigua de boca.

En aquest sentit, qualsevol infracció que es derivi de l’incompliment d’aquest ban podrà generar la incoació d’expedient sancionador per part del Departament competent en la matèria.

Us saluda cordialment.

Document Actions