Modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Coll de Nargó

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 31 de març de 2023, va aprovar inicialment la següent modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Coll de Nargó: - Modificació puntual número 5 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Coll de Nargó, relativa al Catàleg de Masies i Cases Rurals i, en concret, al què fa referència a l’adequació de volumetries a Normatives Sectorials i materials d’acabat de façana. De conformitat amb l’establert en els arts. 8.5, 85.4 i 96 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, i l’article 23 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, l’expedient se sotmet a tràmit d’informació pública per termini d’un mes (des del dia 22 d’abril al dia 22 de maig de 2023), perquè els interessats hi presentin les reclamacions i al·legacions que estimin pertinents. L’expedient es pot consultar de 9:00 hores a 14:00 hores, de dilluns a divendres, a les dependències de l’Ajuntament de Coll de Nargó. (veure PDF adjunt)

DIJOUS 27 ABRIL 2023

Fitxers adjunts

Document Actions