24° / 6° Poc tapat

Modificació puntual número 7 POUM de Coll de Nargó

El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària de data 31 de juliol de 2023, va aprovar inicialment la següent modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Coll de Nargó: - Modificació puntual número 7 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Coll de Nargó, relativa a la modificació d’ús de parcel·la d’equipaments existent en sòl no urbanitzable. De conformitat amb l’establert en els arts. 8.5, 85.4 i 96 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, i l’article 23 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, l’expedient se sotmet a tràmit d’informació pública per termini d’un mes, perquè els interessats hi presentin les reclamacions i al·legacions que estimin pertinents. L’expedient es pot consultar de 9:00 hores a 14:00 hores, de dilluns a divendres, a les dependències de l’Ajuntament de Coll de Nargó.